มะปราง โมเดล

เมื่อพูดถึงะปราง เป็นพืชที่มีสีเหลืองอร่ามแสดงถึงการเริ่มต้นที่สว่างสดใสในยามเวลาที่ผลสุก ฉะนั้น เมื่อเปรียบเสมือนกับโมเดลทั่วไป จะสมบูรณ์เหมือนมะปรางก็ดีนะ เพราะเป็นธรรมชาติดี

ขอขอบคุณมากม้าก....สำหรับมะปรางที่เป็นแรงจูงใจตามทฤษฎีของมาสโคว์