การนิเทศแบบร่วมพัฒนา(Cooperaive Development Supervision) 2


การนิเทศแบบร่วมพัฒนา(Cooperaive Development Supervision)

บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการนิเทศแบบร่วมพัฒนา

                   1) ศึกษานิเทศก์  มีบทบาทดังต่อไปนี้

                       1.1 สร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ให้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนิเทศแบบร่วมพัฒนา

                       1.2 สร้างความเข้าใจแก่ครูเกี่ยวกับบทบาท ความสัมพันธ์และสิทธิทางวิชาชีพ (ให้ครูทราบว่าการนิเทศแบบร่วมพัฒนา เป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย เสมอภาค ให้เกียรติกัน เป็นการยินยอมพร้อมใจ ไม่มีการบังคับ)

                       1.3 ร่วมสำรวจสภาพปัจจุบันและปัญหากหารจัดกระบวนการเรียนรู้

                       1.4 วางแผนการนิเทศร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คณะนิเทศการจัดการเรียนรู้และครูปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                       1.5 การผลิตสื่อการนิเทศ

                       1.6 ให้ความรู้ เสริมสร้างทักษะแก่ครูและคณะนิเทศการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

                       1.7 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ช่วยเหลือ ร่วมมือเป็นที่ปรึกษา

                        1.8 นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน

                        1.9 สรุป และรายงานผลการนิเทศ

                        1.10 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และขยายผล

                    2. ผู้บริหารสถานศึกษา มีบทบาท ดังต่อไปนี้

                           2.1 ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูเห็นความสำคัญและมีความมั่นใจในการโครงการนิเทศภายในโรงเรียน ถือว่าเป็นโครงการของโรงเรียนที่มีความต่อเนื่อง และถือเป็นงานหลักของผู้บริหารสถานศึกษา

                           2.2 เสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานโครงการที่เป็นไปในลักษณะการมีส่วนร่วมกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพครู โดยให้การยอมรับ ให้เกียรติ จริงใจ ไว้ใจ  ช่วยเหลือเกื้อกูล และร่วมมือกัน

                           2.3 ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

                           2.4 นิเทศและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

                     3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบทบาท ดังต่อไปนี้

                           3.1 ศึกษา ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการนิเทศแบบร่วมพัฒนาอย่างละเอียด

                           3.2 ประชุม สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้

                           3.3 วางแผนจัดทำโครงการนิเทศภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้งกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน เป็นลายลักษณ์อักษร

                           3.4 ให้ความรู้เกี่ยวกับการนิเทศแบบร่วมพัฒนาแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

                           3.5 ฝึกตนเอง ให้มีเทคนิคและทักษะของผู้นิเทศ ได้แก่ ทักษะผู้นำ ทักษะการจัดการ ทักษะการสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ เมคนิคการพูด เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับ เทคนิคการนิเทศทางอ้อม เป็นต้น

                            3.6 นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน

                            3.7 เสริมสร้างขวัญ แลพกำลังใจแก่ผู้ปกฺบัติงาน

                            3.8 สรุป และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา

                      4. ครูผู้สอน  มีบทบาทดังต่อไปนี้

                            4.1 ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศแบบร่วมพัฒนาอย่างละเอียด

                             4.2 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามผลการเรียนที่คาดหวัง โดยเน้นความรู้ กระบวนการ ความดี ที่เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นสำคัญ

                             4.3 ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สำหรับใช้การจัดกระบวนการเรียนรู้

                             4.4 ฝึกหัด สังเกตและวิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้

                             4.5 ฝึกสร้างเครื่องมือสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้

                             4.6 ฝึกใช้เครื่องมือสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้และฝึกวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากการเครื่องมือ

                             4.7 วางแผนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้และดำเนินการนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

                             4.8 นำผลการนิเทศมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

                             4.9 สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่อง

                             4.10 ประชาสวัมพันธ์เผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน

                       5. คู่สัญญา  มีบทบาท ดังต่อไปนี้

                              5.1 ศึกษาและทำความเข้าใจโครงการทุกขั้นตอน

                              5.2 ร่วมสำรวจปัญหาการจัดกระบวนการเรียนรู้และความต้องการ จำเป็นภายในกลุ่มสาระหการเรียนรู้

                              5.3 ร่วมวางแผนในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้

                              5.4 มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อ นวัตกรรมในการจัดกระบวนการเรียนรู้

                              5.5 มีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศภายในโรงเรียน

                              5.6 ช่วยสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้ (เมื่อครูผู้สอนต้องการ)

                              5.7 มีส่วนร่วมวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการสอนและผลการสังเกตการจัดกระบวนการเรียนรู้

                              5.8 ให้กำลังใจ ยกย่อง ยอมรับ เชิดชูเกียรติ ในผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน

                              5.9 ให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาพฤติกรรมที่เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้  ของครูและนักเรียน

                              5.10 เป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่ทำและร่วมรับผิดชอบ ชื่นชมในผลของการดำเนินงานทุกขั้นตอน

                              5.11 ช่วยประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน

                        6. เพื่อนร่วมวิชาชีพครู มีบทบาท ดังต่อไปนี้

                              6.1 ศึกษาเอกสารในโครงการอย่างละเอียด

                              6.2 ทดลองใช้เอกสารที่สนใจ

                              6.3 แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์

                              6.4 สังเกตการดำเนินงาน

                              6.5 ให้ความร่วมมือช่วยเลือกเกื้อกูลกันในการดำเนินงาน

                              6.6 ให้กำลังใจแก่ผู้ดำเนินงาน

ที่มา : (ศิริวรรณ์  ฉายะเกษริน 2542)

http://www.suphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=97360&Ntype=5

หมายเลขบันทึก: 200730เขียนเมื่อ 13 สิงหาคม 2008 22:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2012 16:29 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

ถ้าทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

          นั่นคือ  การพัฒนาอย่างแท้จริงค่ะ

                      

มาแล้วจ้าวิชาการม๊าก ๆ ๆ ๆ

ขอบคุณเพื่อนร่วมวิชาชีพครู

สวัสดีค่ะ แวะมาทักทายตอนดึกค่ะ

สวัสดีค่ะ อยากทราบการนิเทศแบบร่วมพัฒนาวิชาชีพว่าเป็นอย่างไรค่ะพอช่วยได้ไหมค่ะ อยากเอาไปทามรายงานค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท