วันที่ 26 - 30 เม.ย.49   ผมจะร่วมคณะเดินทางไปดูงานมูลนิธิฉือจี้ที่ไต้หวัน   โดยมี ศ. นพ. ประเวศ  วะสี  เป็นหัวหน้าคณะ   สปรส. (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ) เป็นผู้จัด   ในคณะมีกว่า 30 คน   ผมกับลูกสาวจ่ายเงินส่วนตัวร่วมไปด้วย

         ผู้สนใจมูลนิธิฉือจี้อ่านได้จากหนังสือ "คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไต้หวัน"   โดยพระเดิมแท้  ชาวหินฟ้า   จัดพิมพ์โดยศูนย์คุณธรรม   www.moralcenter.or.th   ผมจะเอาข้อความสำคัญ ๆ มาลงบันทึกเพื่อ ลปรร. ในตอนต่อ ๆ ไป

 

ปกหนังสือ 

 

                                            

 

วิจารณ์  พานิช
 18 มี.ค.49