ประเมินโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

การป้องกันยาเสพติด

การประเมินโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

---------------------------

 

                 ยาเสพติดเป็นหนึ่งในมหันตภัยร้ายแรงที่เกาะกินคนและสังคมไทยมานับตั้งแต่อดีต  แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจัง และสั่งการให้เร่งระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็นับวันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลเมืองทุ่งสง มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่าการป้องกันยาเสพติด  ในกลุ่มนักเรียนเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่โรงเรียนต้องดำเนินการ

                โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 733  คน รับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและตำบลใกล้เคียง ซึ่งบางท้องที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด  จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้               

                ด้านนักเรียน พบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน มีผลการเรียนที่ต่ำ ติด 0, ติด ร,ติด มส. ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด ด้านบุคคลากรของโรงเรียน พบว่าขาดความรู้และไม่ใส่ใจในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอย่างจริงจัง      ด้านผู้ปกครองนักเรียนบางคน มีฐานะยากตนและมีปัญหาภายในครอบครัว จะปิดบังอำพรางไม่ให้ครูรับทราบเมื่อนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม

                โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนแบ่งเป็นโครงการย่อย ๆ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ประกอบด้วย  กิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   กิจกรรมการข้าค่ายฝึกอบรมนักเรียนต้านยาเสพติด   กิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก   กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมนักเรียนแกนนำเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต้านยาเสพติด  กิจกรรมเข้าค่ายสร้างคนดีในสถานศึกษาต้านยาเสพติดและกิจกรรมการอบรมจริยธรรมนักเรียนประจำสัปดาห์  โดยทุกโครงการมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 4 ขั้นตอน ตามวงจรเดมมิ่ง คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นสรุปและแก้ไขข้อบกพร่อง  ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในปี  2549 และดำเนินการตรวจสอบ สรุป   แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงวางแผน  ดำเนินการใหม่ในปี 2550  โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต ของโครงการดังกล่าวใน 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครู   นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน     

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

 

เพื่อประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายกับสภาพแวดล้อม   ความชัดเจนของ

วัตถุประสงค์ของโครงการ   ความสำคัญของโครงการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน      ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู   ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน    ความพร้อมของงบประมาณและ ความต้องการของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน   ครู  และนักเรียน     ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ   การติดตามผลและประเมินผล ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดของนักเรียน  ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน    ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  และประเมินเพื่อเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

 

ผลการประเมินโครงการ

 

พบว่าค่าเฉลี่ยรวมจากทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก และผู้ประเมินทุกกลุ่มให้คะแนนในระดับมากเกือบทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ยกเว้นการประเมินของนักเรียนด้านปัจจัยนำเข้า ข้อที่กล่าวว่า งบประมาณในการดำเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ อยู่ในระดับปานกลาง เพียงข้อเดียว

ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่า การที่โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการป้องกันยาเสพติด โดยมีกิจกรรมหลากหลาย  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา และสถานที่แตกต่างกันไป  เช่นผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกในชุมชน ล้วนแต่หนุนเสริมให้โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบุคคลากรในโรงเรียน มีจิตสำนึก  ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดีขึ้นตามลำดับ ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และพยายามสอดแทรกการป้องกันยาเสพติดเข้าไปในเนื้อหาวิชาที่สอน

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน มีความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดทั้งสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ดียิ่งขึ้น  ผลการเรียนค่อนข้างต่ำและเคยติด 0 ติด ร และ มส. จำนวนมาก ไม่สนใจในการเรียน ภายหลังที่โรงเรียนได้ดำเนินโครงการนี้ ทำให้มีข้อสรุปได้ว่า ด้านวิชาการนักเรียนมีความสนใจศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น สถิติการจบหลักสูตรดีขึ้น ติด 0 ติด ร และ มส ลดน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนในระดับเทศบาลไปแข่งขันในระดับประเทศ  และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเป็นที่ 2 ของระดับประเทศ  และได้รับรางวัลเหรียญทอง  เงินและทองแดงมากมายจากการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตการศึกษา  ด้านการกีฬาก็เช่นกัน  ได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬาและกรีฑาทั้งในระดับเทศบาล  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศเกือบทุกประเภท  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพอย่างยิ่ง 

ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน  ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับจังหวัดประจำปี 2551 และผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลประเภทบุคคลดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ  จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2551 และได้รับรางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค 8 ( 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน )   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2551 ด้วย

                ท้ายที่สุด   จากการดำเนินโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ส่งผลให้

ลดจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนได้น้อยลง จนโรงเรียนได้รับการยอมรับและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหารเทศบาล  องค์กรชุมชน  ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป  และตัวชี้วัดที่สำคัญคือ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกระดับชั้น 

ผลของโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จีระศักดิ์ บุญชู และคณะ (2536 : บทคัดย่อ) ที่ว่าครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของนักเรียน และผลการวิจัยของ สมพิศ สุขวิฑูรย์ (2540 : บทคัดย่อ) ที่ว่า ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นปัจจัยเสริม ที่ช่วยป้องกันปัญหาการติดสารเสพติดของนักเรียน

 

                             ----------------------------------------

 

                                           นายประภาส  ชูภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

                                                    เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน

หมายเลขบันทึก: 200540, เขียน: 13 Aug 2008 @ 06:28 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 00:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

รัชนี รักชาติ
IP: xxx.118.124.125
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้อำนาวยการค่ะ

.......อย่ามัวแต่ประเมินเรื่องยาเสพติดน่ะค่ะ น่าจะประเมินคุณภาพ จริยธรรมของคุณบาอาจารย์บ้างค่ะ กรณีนี้เป็นกรณีที่มีคณุโรงเรียนของท่านมีพฤติกรรมรักร่วมเพศค่ะ ลูกชายของดิฉัน ย้ายโรงเรียนแล้วค่ะ เพราะพฤติกรรมของครูคนนี้ ที่ชอบลูบคลำอวัยวะเพศเด็กผู้ชาย ดิฉันไม่มีหลักฐานค่ะ เพราะถ้ามีหลักฐานดิฉันคงเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแน่นอนค่ะ แต่ดิฉันก็เชื่อค่ะว่าสักวันโรงเรียนของท่านต้องเสียชื่อเสียงเพราะครูคนนี้ ดิฉันกำลังหาวิธีการอยู่ค่ะ..ครูคนนี้ชื่อสมบูรณ์ ยินดีรักษ์ค่ะ ฝากตักเตือนด้วยน่ะค่ะ อย่าให้เวรกรรมมาตกกับเด็กผู้ชายหน้าตาดีๆ เลยค่ะ ทีเด็กผู้หญิงแล้วจะชอบตวาดเค้าค่ะ

................................ด้วยความเคารพค่ะ

....................................................

ลักขณา กองอุดม
IP: xxx.205.238.136
เขียนเมื่อ 

จัดว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมเพราะผู้จัดทำโครงการต้องมีความเป็นห่วงต่อพฤติกรรมของเยาวชนอย่างจริงใจ ขอแสดงความชื่นชมด้วยความจริงใจ

ลักขณา กองอุดม
IP: xxx.205.238.136
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชุมพล

จากการที่ดิฉันได้อ่านการประเมินโครงการฯจัดว่าเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมเพราะผู้จัดทำโครงการมีความเป็นห่วงต่อพฤติกรรมของเยาวชนอย่างจริงใจ ทุกสถานศึกษาจะพบปัญหาอย่างเดียวกันหรือไม่แตกต่างกัน อาจจะเนื่องจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครอบครัวหรือสังคมภายนอก รวมถึงการเลี้ยงดูในยุคของสังคมปัจจุบัน

ดัวนั้นปัจจุบันจึงเป็นหน้าที่ของทางสถานศึกษาที่ต้องมีการป้องปรามและแก้ปัญหาในระดับหนึ่งให้กับเยาวชนและเยาวชนบางกลุ่มก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็แสดงให้เห็นว่าเขาเหล่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอย่างตั้งใจเพราะเขาเหล่านั้นให้ความร่วมือ

และทำให้การดำเนินงานตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์

ดังนั้นดิฉันก็ขอแสดงความชื่นชมการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจนบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความจริงใจและคิดว่าโครงการนี้จะเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

จึงเรียนด้วยความเคารพยิ่ง