การประเมินโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

---------------------------

 

                 ยาเสพติดเป็นหนึ่งในมหันตภัยร้ายแรงที่เกาะกินคนและสังคมไทยมานับตั้งแต่อดีต  แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างจริงจัง และสั่งการให้เร่งระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็นับวันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  จังหวัดนครศรีธรรมราชและเทศบาลเมืองทุ่งสง มอบหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งถือว่าการป้องกันยาเสพติด  ในกลุ่มนักเรียนเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่โรงเรียนต้องดำเนินการ

                โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง สังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการศึกษาแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 733  คน รับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงและตำบลใกล้เคียง ซึ่งบางท้องที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด  จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ดังนี้               

                ด้านนักเรียน พบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน มีผลการเรียนที่ต่ำ ติด 0, ติด ร,ติด มส. ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากการใช้ยาเสพติด ด้านบุคคลากรของโรงเรียน พบว่าขาดความรู้และไม่ใส่ใจในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนอย่างจริงจัง      ด้านผู้ปกครองนักเรียนบางคน มีฐานะยากตนและมีปัญหาภายในครอบครัว จะปิดบังอำพรางไม่ให้ครูรับทราบเมื่อนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม

                โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนแบ่งเป็นโครงการย่อย ๆ รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ ประกอบด้วย  กิจกรรมการเข้าค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่   กิจกรรมการข้าค่ายฝึกอบรมนักเรียนต้านยาเสพติด   กิจกรรมการรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก   กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมนักเรียนแกนนำเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต้านยาเสพติด  กิจกรรมเข้าค่ายสร้างคนดีในสถานศึกษาต้านยาเสพติดและกิจกรรมการอบรมจริยธรรมนักเรียนประจำสัปดาห์  โดยทุกโครงการมีลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้ง 4 ขั้นตอน ตามวงจรเดมมิ่ง คือ ขั้นตอนการวางแผน ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นการตรวจสอบ ขั้นสรุปและแก้ไขข้อบกพร่อง  ซึ่งได้ดำเนินโครงการดังกล่าวในปี  2549 และดำเนินการตรวจสอบ สรุป   แก้ไขข้อบกพร่อง และปรับปรุงวางแผน  ดำเนินการใหม่ในปี 2550  โดยใช้การประเมินตามรูปแบบซิปป์ ซึ่งประกอบด้วยการประเมิน บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลผลิต ของโครงการดังกล่าวใน 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหารโรงเรียนและครู   นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน     

 

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

 

เพื่อประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายกับสภาพแวดล้อม   ความชัดเจนของ

วัตถุประสงค์ของโครงการ   ความสำคัญของโครงการและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน      ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้บริหารโรงเรียน ครู   ความร่วมมือของผู้ปกครองนักเรียน    ความพร้อมของงบประมาณและ ความต้องการของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียน   ครู  และนักเรียน     ประเมินความเหมาะสมของกิจกรรมในโครงการ   การติดตามผลและประเมินผล ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้ยาเสพติดของนักเรียน  ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียน    ความพึงพอใจของผู้บริหารโรงเรียน  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  และประเมินเพื่อเป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

 

ผลการประเมินโครงการ

 

พบว่าค่าเฉลี่ยรวมจากทุกด้านอยู่ที่เกณฑ์ระดับมาก และผู้ประเมินทุกกลุ่มให้คะแนนในระดับมากเกือบทุกข้อ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ยกเว้นการประเมินของนักเรียนด้านปัจจัยนำเข้า ข้อที่กล่าวว่า งบประมาณในการดำเนินงานโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ อยู่ในระดับปานกลาง เพียงข้อเดียว

ข้อค้นพบดังกล่าวแสดงว่า การที่โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการป้องกันยาเสพติด โดยมีกิจกรรมหลากหลาย  โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลา และสถานที่แตกต่างกันไป  เช่นผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกในชุมชน ล้วนแต่หนุนเสริมให้โครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะบุคคลากรในโรงเรียน มีจิตสำนึก  ตระหนักในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดีขึ้นตามลำดับ ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และพยายามสอดแทรกการป้องกันยาเสพติดเข้าไปในเนื้อหาวิชาที่สอน

นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่เคยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน มีความเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดทั้งสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้ดียิ่งขึ้น  ผลการเรียนค่อนข้างต่ำและเคยติด 0 ติด ร และ มส. จำนวนมาก ไม่สนใจในการเรียน ภายหลังที่โรงเรียนได้ดำเนินโครงการนี้ ทำให้มีข้อสรุปได้ว่า ด้านวิชาการนักเรียนมีความสนใจศึกษาเล่าเรียนมากขึ้น สถิติการจบหลักสูตรดีขึ้น ติด 0 ติด ร และ มส ลดน้อยลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนในระดับเทศบาลไปแข่งขันในระดับประเทศ  และได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเป็นที่ 2 ของระดับประเทศ  และได้รับรางวัลเหรียญทอง  เงินและทองแดงมากมายจากการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตการศึกษา  ด้านการกีฬาก็เช่นกัน  ได้รับเหรียญรางวัลต่าง ๆ ในการแข่งขันกีฬาและกรีฑาทั้งในระดับเทศบาล  ระดับอำเภอ  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศเกือบทุกประเภท  นำมาซึ่งความภาคภูมิใจสู่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพอย่างยิ่ง 

ศูนย์เรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียน  ได้รับรางวัลดีเด่นในระดับจังหวัดประจำปี 2551 และผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลประเภทบุคคลดีเด่นในการป้องกันยาเสพติดระดับประเทศ  จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2551 และได้รับรางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค 8 ( 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน )   เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2551 ด้วย

                ท้ายที่สุด   จากการดำเนินโครงการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ ส่งผลให้

ลดจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนได้น้อยลง จนโรงเรียนได้รับการยอมรับและเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของผู้ปกครองนักเรียน ครู ผู้บริหารเทศบาล  องค์กรชุมชน  ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป  และตัวชี้วัดที่สำคัญคือ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นในทุกระดับชั้น 

ผลของโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ จีระศักดิ์ บุญชู และคณะ (2536 : บทคัดย่อ) ที่ว่าครอบครัวและชุมชนมีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติดของนักเรียน และผลการวิจัยของ สมพิศ สุขวิฑูรย์ (2540 : บทคัดย่อ) ที่ว่า ครอบครัวที่อบอุ่น เป็นปัจจัยเสริม ที่ช่วยป้องกันปัญหาการติดสารเสพติดของนักเรียน

 

                             ----------------------------------------

 

                                           นายประภาส  ชูภักดี  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ

                                                    เทศบาลเมืองทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช