e-book  เป็นสื่อที่มีการนำเสนอข้อมูลในรูปของหนังสือที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีทั้งข้อมความ  ภาพนิ่ง  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว  e-book  เป็นสื่อที่มีความสนใจไม่น้อย

     cd-rom  เป็นแผ่นพลาสติกวงกลมเป็นเพียงตัวกลางที่เราสามารถนำมาไว้ใช้เก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  ตามที่ผู้ใช้ต้องการ  แต่ตัวของ  ซีดีรอมเองไม่มีเนื้อหาหรือข้อมูลอะไรให้เราได้ศึกษา

     CAI เป็นสื่อที่มีการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของมัลติมีเดีย มีความหลากหลายในการนำเสนอคล้ายคลึงกับ e-book แต่มีความสามารถมากกว่าที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้

     WBI  เป็นสื่อที่มีความสมบูรณ์และน่าสนใจที่นอกจากจะมีการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ  ได้เหมือนCAIแล้วผู้เรียนยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่น ๆ  หรือกับผู้สอนหรือกับแหล่งเรียนรู้อื่นบนเว็บไซต์ได้  แต่การจะใช้สื่อนี้ได้ต้องมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ดังนั้นสื่อต่าง ๆ  เหล่านี้จึงมีความแตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน