ไปดู "มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้"

   วันที่ 15 มีนาคม 2549  ดิฉัน พร้อมด้วย คุณนันทา  ติงสมบัติยุทธ์  คุณดนัย  ชื่นอารมย์   และคุณอุดม  รัตนปราการ  ได้เดินทางไปดูสถานที่เพื่อจัดทำเป็นห้องเรียน KM ซึ่งพวกเราตกลงใจที่จะใช้ "ห้องสมุด" เป็นจุดศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน

   เมื่อไปถึงห้องสมุด กรมส่งเสริมการเกษตร ก็ได้รับการต้อนรับและการให้ความร่วมมือที่ดีมากจากบรรณารักษ์ คือ คุณสิริธร  ธรรมลักษมี  ซึ่งขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 

   คณะของเราได้สำรวจตรวจตราว่า  ควรจะออกแบบอย่างไร ควรจะจัดวางสิ่งของอย่างไร     ควรจะทำการประชาสัมพันธ์ตรงไหน และควรจะตกแต่งห้องอย่างไรให้น่าสนใจและดึงดูดใจให้ใช้บริการในห้องเรียน KM ดังกล่าว

   ดังนั้น จึงได้ตกลงกันว่า ทางด้านศิลปคงจะขอความร่วมมือจากช่างศิลป์  นอกจากนี้ คุณดนัย  ชื่นอารมย์ และคุณอุดม  รัตนปราการ ช่วยกันสเก็ตภาพคร่าว ๆ เพื่อเป็นข้อมูล

   ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทีมงานย่อยดังกล่าว มีความตั้งใจมากที่จะดำเนินการ KM ให้เห็นเป็นรูปธรรมและเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ชัดเจน  ก็คงต้องเอาใจช่วยและเป็นกำลังใจให้งานที่คิดไว้บรรลุผล นะค่ะ.

                               ศิริวรรณ  หวังดี

                             20 มีนาคม 2549