ผลการวิจัย

การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง

  การศึกษาผลการนิเทศครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง

ผู้วิจัย : นางวิไลวรรณ  ดังก้อง   ศึกษานิเทศก์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1  

001     

                  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   1) สร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   2) หาประสิทธิภาพชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูงของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3) ประเมินผลการนิเทศ ติดตามการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิด   ขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยประกอบด้วยครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาห้วยม้า พลังใหม่   จำนวน 12 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาการศึกษาห้วยม้า พลังใหม่ จำนวน 181 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 1) แบบนิเทศ ติดตามผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครูผู้สอนที่ใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์ระดับคุณภาพผลการปฏิบัติโดยใช้คะแนนแบบรูบริก( Rubric Scoring)

                  ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิด  ขั้นสูง มี 9 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูล ชุดที่ 2 พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ ชุดที่ 3 สีของใบพืช ชุดที่ 4 การหาจุดเดือดของน้ำ ชุดที่ 5 จุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งของน้ำแข็ง ชุดที่ 6 การหาความหนาแน่นของวัตถุ ชุดที่ 7 การเคลื่อนไหวร่างกายกับการหายใจ ชุดที่ 8 ความหนาแน่นของของเหลวกับการลอยตัวของวัตถุ ชุดที่ 9 การหาจุดเดือดของน้ำ     2) ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80  3) ผลการนิเทศ ติดตาม การใช้ชุดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูงของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน  ครูผู้สอนมีความคิดขั้นสูง คุณภาพมาก ในด้านความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความพึงพอใจ ของครูผู้สอนที่ใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ครูมีความพึงพอใจ คุณภาพมาก ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความคิดขั้นสูง ของครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คุณภาพมาก ด้านทักษะวิทยาศาสตร์ ด้านความคิดขั้นสูง และด้าน   เจตคติ

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนิเทศการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัยการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 199294, เขียน: 07 Aug 2008 @ 09:27 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 19:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ขอบคุณ คุณลุงมากนะคะที่แวะมาให้กำลังใจ จะพยายามทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ศน.วิ