E-media

             สื่อในมุมที่แตกต่าง

            E book  และซีดีรอมการเรียนรู้  มีลักษณะความเป็นสื่อเสริมความรู้  ส่วน CAI และWBI มุ่งที่จะนำสื่อแบบนี้ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  ดังนั้นจุดที่แตกต่างจึงอยู่ที่

           1.รูปแบบ

           E book  มีรูปแบบเป็นสื่อเสริมความรู้ที่จำลองคอมพิวเตอร์ให้เป็นเหมือนหนังสือจริงซึ่งประกอบด้วยภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว

           ซีดีรอมการเรียนรู้  มีรูปแบบเป็นสื่อมัลติมีเดีย  ประกอบด้วยภาพ สี เสียง การเคลื่อนไหวและสามารถปฏิบัติตามโปรแกรมได้

           CAI  มีรูปแบบเป็นสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบเนื้อหาเป็นบทเรียนให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

           WBI  มีรูปแบบเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ส่งบทเรียนผ่านทางเว็บ  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

           2.เป้าหมาย

           E book เป็นสื่อที่ช่วยเปิดโลกความรู้ต่างๆ  โดยคลิกหน้าหนังสือก็จะเปิดประสบการณ์การรับรู้ได้หลากหลาย

           ซีดีรอมการเรียนรู้  เป็นสื่อช่วยเสริมความรู้และทักษะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  โดยมีภาพและเสียงดึงดูดความสนใจ

            CAI  เป็นสื่อคอมพิวเตอร์ที่ช่วยแทนบทบาทการเรียนการสอนของครู  เป็นการซ่อมเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนที่เรียนด้วยตนเอง  และมีการวัดผลประเมินผลในการเรียนรู้

            WBI เป็นสื่อที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย  โดยผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดยผู้เรียนสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

            จากมุมที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ หรือเป้าหมาย ของสื่อต่างๆดังกล่าวนี้  สิ่งที่สำคัญคือการเลือกใช้สื่อต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะของงานและผู้ใช้  จึงจะเป็นการนำมุมที่แตกต่างนั้นมาสร้างประโยชน์ได้สูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทิพวิมลชัยวงค์เวชวัฒนาความเห็น (1)

เพื่อนร่วมก๊วน
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
ได้ความรู้มากเลยค่ะ