CQI  แนวทางการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

 

ความสำคัญของปัญหา

               จากข้อมูลทางระบาดวิทยาของจังหวัดกาฬสินธุ์  ปี  พ.ศ. 2549  ( ม.ค. พ.ย. 2549พบว่าผู้ป่วยวัณโรคจำนวน  653 ราย  คิดเป็นอัตราป่วย  65.91  ต่อแสนประชากรคน  อำเภอหนองกุงศรี  พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด  คิดเป็นอัตราป่วย  122.50 ต่อประชากรแสนคน  ข้อมูลย้อนหลัง  3  ปี ( 2547 2549 )  อัตราป่วยด้วยวัณโรคมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  โดยในปี พ.ศ. 2547 พบผู้ป่วยทั้งหมด 40 คน  คิดเป็นอัตราป่วย  60.69 ต่อประชากรแสนคน  ปี พ.ศ. 2548 พบผู้ป่วยทั้งหมด 57 คน  คิดเป็นอัตราป่วย  86.47 ต่อประชากรแสนคน

ปี พ.ศ. 2549 พบผู้ป่วยทั้งหมด 81 คน  คิดเป็นอัตราป่วย  122.50 ต่อประชากรแสนคนถึงแม้ว่าการดำเนินงานที่ผ่านมา  อัตราการหายขาดวัณโรคอยู่ในอัตราที่สูง ( Cure rate 91 %)  แต่อัตราการป่วยก็เพิ่มขึ้นทุกปี  โดยเฉพาะในปี  2550  มีอัตราป่วยสูงกว่าเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารสุขกำหนดไว้  ซึ่งกระทรวงได้กำหนดอัตราป่วยไม่เกิน  120  ต่อประชากรแสนคน  ประกอบกับการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพในพื้นที่พบว่า  โรควัณโรคเป็นปัญหาสำคัญลำดับที่  1  ของอำเภอหนองกุงศรี  จึงได้มาวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อนในการทำงาน

 

จุดอ่อน

จุดแข็ง

1.       ขาดการดำเนินงานระบบเชิงรุก

2.       อัตราป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสถิติย้อนหลัง 3 ปี

3.       ไม่มีระบบเจ้าหน้าที่ ที่เป็นพี่เลี้ยง ในการกำกับ ดูแลการรักษาอย่างเคร่งครัด

4.       ระบบติดตามเยี่ยมได้ไม่ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน

5.       อัตราการการขาดยา 8.38 %

6.       ผลตรวจ AFB  ไม่ครบ 3 ครั้ง ตามเกณฑ์

7.       ขาดการประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปแบบจริงจัง

 

1.          เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรม มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

2.          คลินิกบริการตรวจรักษาโรควัณโรคทุกวันอังคาร

( ยกเว้นวันหยุดราชการ)

3.          มีการประสานงานที่ดีทั้งในระดับ เขต จังหวัดและระดับอำเภอ

4.          มีการจักระบบปฏิทินการให้ยา

5.          มีระบบนิเทศงานที่ดีทั้งในในระดับ เขต จังหวัด ทุก 3  เดือน

6.          มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อติดตามเยี่ยมในระดับ สอ.

7.          มีระบบการรายงานได้ควบถ้วน ถูกต้อง  ทันเวลา

8.          มีทีมสหวิชาชีพติดตามเยี่ยมที่บ้านกรณีผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนและมีปัญหาเกี่ยวกับการักษา

 

 

เป้าหมาย

                  1.อัตราความสำเร็จการรักษา (Success rate) มากกว่าร้อยละ 85

                  2.อัตราการขาดยา  น้อยกว่าร้อยละ 5

                  3.อัตราการเปลี่ยนของเสมหะจากบวกเป็นลบ (Conversion rate) มากกว่าร้อยละ 85

                  4.อัตราการโอนออก น้อยกว่าร้อยละ 3

                  6.ผู้สัมผัสร่วมบ้านได้รับการตรวจคัดกรอง  ร้อยละ 100

                  7.บุคคลกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรองวัณโรค  ร้อยละ 80

                  8.  ผู้ป่วยวัณโรคมีพี่เลี้ยงในการกำกับกินยา  100 %

 

 

การดำเนินงาน 

               ทบทวนกระบวนการย้อนร้อย  TB  ใหม่

 

กระบวนการ

แผนก

ปัญหา

แนวทางแก้ไข

1.  คัดกรอง

ประชาสัมพันธ์

-  ไม่ได้ซักประวัติ

-  ไม่ได้  UP

-  ซักประวัติผู้ป่วยตามแบบฟอร์ม

   (เพิ่มช่องอาการสำคัญ)

-  เพิ่มพนักงาน

-  ยึดหลัก UP ทุก case

-  ประชาสัมพันธ์  ยื่นเอกสาร

   ห้องบัตร

- ผู้ป่วยนั่งรอจุดไข้หวัดนก

   (ใส่ mask)

 

 

 

 

 

 

 

 

ทบทวนกระบวนการย้อนร้อย  TB  ใหม่

 

กระบวนการ

แผนก

ปัญหา

แนวทางแก้ไข

2.  ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

-  ผู้ป่วย  ไปเอง , เปล

  (UP)

-  X-Ray

-  Lab

- ผู้ป่วยไอ  อากาศ

  ในห้องไม่โปร่ง

- ไม่มีจุดเก็บเสมหะ

-  การเก็บเสมหะไม่

   ถูกต้อง

- เบิก Spray ( ห้อง X-Ray)

- จัดทำป้ายจุดเก็บเสมหะ

   (ต้นไม้หลังห้อง lab)

- เก็บ  3  วัน (วันแรก + วันที่  2

   (ญาติมา) + วันที่  3  ผู้ป่วยมา

    พบแพทย์

-  lab แนะนำการเก็บเสมหะ

X – Ray

- ไม่มีแผ่นการ์ดให้ On mask

- ประชาสัมพันธ์  อย่าลืม

  On mask

-  โทรแจ้ง X-Ray  ก่อนทุกครั้ง

- หลัก UP

-  กรณีมาพร้อมกันให้ X-Ray

   case UP  สุดท้าย

-  pt นั่งรอข้าง X-Ray

3.  การรักษา

-  ห้องตรวจ

- ห้องตรวจไม่ UP

-  ห้องตรวจไม่ได้

   สัดส่วน

-  จัดห้องตรวจ  NO…….

- จัดเวรแพทย์เป็นรายสัปดาห์

4.  แพทย์

-  ห้องตรวจ

-  แนวทางการรักษา

   ไม่เหมือนกัน

- มี แนวทางการรักษาแต่ไม่ปฏิบัติ

- จัดทำ CPG TB  ตาม WHO 

-  ประเมินการปฏิบัติตาม CPG

-  ทบทวน Case ที่มีปัญหาโดย  ทีม PCT

5.  เภสัช

-  ผู้ป่วยถอด Mask หลังออกจากห้องตรวจ เภสัชไม่ทราบว่าต้อง UP

-  ผู้ป่วยได้รับยาเกิน  ทำให้ไม่มาตามนัด

-  ระบบการนัดไม่ได้นัดตามปฏิทิน

- อธิบายผู้ป่วยต้องใส่  Mask  

   2 เดือน  (หน้าห้องตรวจ)

- เพิ่มการแนะนำผู้ป่วย

-  จัดมุมกินยาต่อหน้า

 

 

 

 

ทบทวนกระบวนการย้อนร้อย  TB  ใหม่

 

กระบวนการ

แผนก

ปัญหา

แนวทางแก้ไข

6.  การดูแลต่อเนื่อง

รพ.               สสอ.

โทรศัพท์

 


ระบบรายงาน

 

 


กินยาไม่ต่อเนื่อง

 

- ส่งประนุชใหม่ทุกราย (PCU)

-  ส่ง  สสอ. ภายใน  3  วัน

-  ส่ง  HHC  ภายใน  1 สัปดาห์

-  จัดระบบพี่เลี้ยง

-  ติดตามทางโทรศัพท์/ให้ สอ.ตาม

-  HHC  โดยทีม  รพ.

7. การประเมินผล

- ขาดการนิเทศ

   ติดตามภายใน 

   Cup

Walk in

-  ดูคู่มือยาผู้ป่วย

-  การสัมภาษณ์

-  ทบทวนในรูปแบบประชุม คปสอ.

   1 ครั้ง / เดือน

-  การวิเคราะห์ข้อมูล

-  การสังเกต  ในกรณีเยี่ยมบ้าน

-  วิเคราะห์ตาม Co hort ก่อนศูนย์

    จะมา

-  บุคลากรขาดความรู้ในวิชาการ

-  จัดประชุมโดยเชิญวิทยากร

   ภายนอก

-  การจัดการ

- ทบทวนในการประชุมโรงพยาบาลและ CUP

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดำเนินงาน  ( 1 ต.ค.49-  30 ก.ย. 50)

เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

1.      คัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้ใกล้ชิด

 

100%

( 184 คน)

144  คน

78.26

2       คัดกรองกลุ่มเสี่ยง

 

80% 

(1,056 คน)

996  คน

75.34

2.