กิจกรรมลูกเสือสำรองแบ่งออกเป็น ๔ ขั้น  คือ

๑.  เตรียมลูกเสือสำรอง    เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เทอม  ๑

๒.  ดาวดวงที่  ๑             เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  เทอม  ๒

๓.  ดาวดวงที่  ๒             เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒  เทอม  ๑  และ  ๒

๔.  ดาวดวงท่  ๓             เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  เทอม  ๑  และ  ๒