Story Telling by Pictures

ทีมงานเครือข่าย HACC_KKU จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์(ชุดข้าราชการ) ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน รศ.นพ.สุธี ไกรตระกูล อดีต ผอ.รพ.(ขวาของ อ.ภิเศก) อดีตคณบดี ผศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร (ยืนซ้อนด้านหน้า ศ.ภิเศก) และ ทีมงาน ถ่ายรูปรวมพลัง หลังรับประกาศนียบัตร ผ่าน Reaccreditation โดยคณะกรรมการได้ไปตรวจเยี่ยมตั้งแต่เดือน กันยายน ๒๕๔๘ ( คลิก )

JJ