เรียนแล้วได้ความรู้มากมายได้เรียนหลายอย่างเราสามารถนำความรู้ที่ได้ไปทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเป็นเครื่องมือสอนนักเรียนต่อไปถึงจะไม่เข้าใจเป็นบางเรื่องก็จะพยายามไปศึกษาต่อขอขอบคุณผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง