เรียนในวันเสาร์-อาทิตย์นี้  ทำให้รู้เรี่องโปรแกรมต่างๆ  เช่น  การ Download  ตัว Doraemon  ลงflash  MX  และสามารถทำให้ตัว Doraemon  ขยับปากได้  เคลื่อนไหว  เคลื่อนที่ได้  และสามารถใช้โปรแกรม  Sound  Froge 6  ได้แต่ไม่  100  %  แต่คิดว่าจะศึกษาให้มากกว่านี้