• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

บัทึกข้อมูลรายบุคคล สัปดาห์ที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงด้านนิสัยรักการอ่าน

  การประเมินนิสัยรักการอ่าน มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการประเมินตามสภพจริง ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินที่มีความเหมาะกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อประเมินผลด้านนิสัย

รักการอ่าน                                                                                                                                  

1. กล่าวนำ
               
การประเมินผลตามสภาพจริง ( AUTHENTIC ASSESSMENT) เป็นการประเมินเพื่อต้องการทราบว่า ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการกันในตัวผู้เรียนแล้วแสดงออกมาให้ ปรากฎในในชีวิตประจำวันตามสภาพที่แท้จริง (AUTHENTIC PERFORMANCE) มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนจะพัฒนามากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามสภาพจริง (AUTHENTIC LEARNING) ซึ่งตามแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ระบุว่า "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ" ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามมาตรา 22 ผู้สอนจะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (CHILD CENTER) ซึ่งอาจจะมีหลักการ ได้แก่  ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง (CONSTRUCT) ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข (HAPPYNESS)  ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (INTERACTION) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่กบผลงาน/ความรู้ที่สรุปได้ ให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด (PARTICIPATION) ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (APPLICATION)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงหลักการข้างต้น และเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม (วิธีการ, สื่อ, เครื่องมือ) ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา สาระ รวมทั้งกำหนดวิธีการจัดประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. ที่มาของแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 26 กำหนดว่า "ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้ สถานศึกษาใช้วิธีการหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และนำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่ง มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย" การประเมินผลตามแนวทาง ตามพรบ. จะต้องประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริงของผู้เรียน นั่นคือต้องประเมินตามสภาพจริง ( AUTHENTIC ASSESSMENT) เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ หรือผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง ในสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง ซึ่งมีลักษณะดังนี้ เน้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม เพื่อสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ที่แท้จริง เช่น ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความ มุ่งหาจุดเด่นของผู้เรียนมากกว่าหาจุดด้อย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ไม่เน้นประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน (SKOLL ASSESSMENT) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนของผู้เรียน (COMPLEX THINKING SKILL) ในการทำงาน เช่น ให้นักเรียนสร้างงานที่แสดงถึงความคิดที่ซับซ้อน เน้นการประเมินที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ใช้รูปแบบการประเมินหลายๆ วิธี เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ และการเก็บสะสมผลงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้เรียนที่แท้จริงทุกแง่มุม เน้นการร่วมมือในการประเมินระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่สามารถยืนยันถึงความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาตนเอง มากกว่านำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น การประเมินผลจะสัมพันธ์กลมกลืนไปกับการเรียนการสอน โดยไม่แยกออกจากกัน ครูสามารถประเมินผู้เรียนได้ทุกขณะที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมจะเห็นได้ว่าการประเมินตามสภาพจริง (AUTHENTIC ASSESSMENT) เป็นการประเมินที่เน้นการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียน (AUTHENTIC PERFORMANCE) เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยเน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ และต้องมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาที่ปรากฎให้เห็นใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินหลายฝ่ายและเกิดขึ้นในทุกขณะที่เป็นไปได้ซึ่งการประเมินผลจะต้องใช้เครื่องมือประเมินอย่างหลากหลาย และเครื่องมือประเมินชนิดหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสภาพจริง ได้แก่ การใช้ "แฟ้มสะสมงาน, แฟ้มผลงานดีเด่น, แฟ้มพัฒนางาน" (PORTFOLIO)


3. นำเสนอเรื่องที่อยากทำ
                การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน   จะสร้างเครื่องมือและพัฒนาอย่างไรเพื่อที่จะได้เครื่องมือที่มีมาตรฐานและเป็นแนวสำหรับครูผู้สอนให้สามารถนำไปใช้ประเมินได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพได้...

 ขอความเห็นจากท่านผู้รู้และที่สนใจพร้อมต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยครับ..ข้าฯน้อยอ่อนประสบการณ์ ....Help me! Please.

 :  Somwang  puntalee : Recorder : 31  July  2008. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 198181
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 4
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

สัปดาห์นี้ง่วนอยู่กับการเตรียมรับการประเมิน"ผู้บริหารรักการอ่าน" พอดี เลยได้มีโอกาสสร้างเครื่องมือในการเก็บของมูลของฝ่ายบริหารที่โรงเรียน อาจจะพอเป็นข้อมูลให้กลุ่ม 5forshare ได้บ้างนะคะ ซึ่งเครื่องมือที่ว่านี้เป็น แบบบันทึกต่างเช่น

แบบตรวจสอบนิสัยรักการอ่านของนักเรียน แบบประเมินกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน แบบประเมินโครงการมุมรักการอ่านในห้องเรียน แบบประเมนโครงการห้องสมุดมีชิวิต แบบประเมินโครงการสวนภาษา แบบประเมินโครงการหมอภาษา แบบประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต แบบสำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ แบบนิเทศติดตามกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน แบบนิเทศติดตามกิจกรรมครูรักการอ่าน ฯลฯ มีอีกมากมายคะกว่า 30 แบบ และก็จะพัฒนาเครื่องมืออื่น ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ คงได้นำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะ

น่าสนใจค่ะ "รักการอ่าน" เป็นการวัดและประเมิน "ความรัก" ที่มีต่อ "การอ่าน" ความรัก เริ่มต้นจากอะไรหนอ

รับรู้ ยอมรับ... ยินยอม ทำตาม อาสา ... โต้แย้ง สาธิต ช่วยเหลือ ... ในที่สุด ... รัก หรือ ต่อต้าน

ทำเถิดกับจิตสำนึกที่ดี

สังคมนี้ จะได้มี นักเรียนที่ดีมากกว่านักเรียนที่ เก่ง

ตัวอย่างมีให้เห็น ผู้บริหารรดับประเทศถ้าจิต สำนึกแห่งคนดี มีน้อยไปสักนิด

ขายได้แม้แผ่นดินเกิดเหมือนกัน

ข้อมูลดีจังเลยค่ะ  ครูอ้อยเก็บไว้ในห้องสมุดของครูอ้อยแล้วค่ะ....http://gotoknow.org/planet/kruooylibrary