บัทึกข้อมูลรายบุคคล สัปดาห์ที่ 3 การพัฒนาเครื่องมือประเมินตามสภาพจริงด้านนิสัยรักการอ่าน

5ForShare
การประเมินนิสัยรักการอ่าน มีความจำเป็นต้องใช้วิธีการประเมินตามสภพจริง ซึ่งเป็นแนวทางการประเมินที่มีความเหมาะกับการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อประเมินผลด้านนิสัย

รักการอ่าน                                                                                                                                  

1. กล่าวนำ
               
การประเมินผลตามสภาพจริง ( AUTHENTIC ASSESSMENT) เป็นการประเมินเพื่อต้องการทราบว่า ผู้เรียน มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งบูรณาการกันในตัวผู้เรียนแล้วแสดงออกมาให้ ปรากฎในในชีวิตประจำวันตามสภาพที่แท้จริง (AUTHENTIC PERFORMANCE) มากน้อยเพียงใด ผลการประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนจะพัฒนามากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู้ตามสภาพจริง (AUTHENTIC LEARNING) ซึ่งตามแนวทางการจัดการศึกษา หมวด 4 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 มาตรา 22 ระบุว่า "การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ" ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามมาตรา 22 ผู้สอนจะต้องปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ โดยออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (CHILD CENTER) ซึ่งอาจจะมีหลักการ ได้แก่  ผู้เรียนมีโอกาสสร้างความรู้ด้วยตนเอง (CONSTRUCT) ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข (HAPPYNESS)  ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ (INTERACTION) ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการควบคู่กบผลงาน/ความรู้ที่สรุปได้ ให้ผู้เรียนมีบทบาทและส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากที่สุด (PARTICIPATION) ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ (APPLICATION)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องออกแบบการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงหลักการข้างต้น และเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม (วิธีการ, สื่อ, เครื่องมือ) ที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ เนื้อหา สาระ รวมทั้งกำหนดวิธีการจัดประเมินผลผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

2. ที่มาของแนวคิด/ทฤษฎีที่ใช้

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2545 หมวด 4 มาตรา 26 กำหนดว่า "ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่กันไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา ให้ สถานศึกษาใช้วิธีการหลากหลายในการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ และนำผลการประเมินผู้เรียนตามวรรคหนึ่ง มาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย" การประเมินผลตามแนวทาง ตามพรบ. จะต้องประเมินด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลตามสภาพจริงของผู้เรียน นั่นคือต้องประเมินตามสภาพจริง ( AUTHENTIC ASSESSMENT) เป็นการประเมินความรู้ความสามารถ หรือผลการเรียนรู้ที่แท้จริงของผู้เรียน ซึ่งผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริง ในสถานการณ์ที่เป็นชีวิตจริง ซึ่งมีลักษณะดังนี้ เน้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม เพื่อสะท้อนถึงความรู้ ความสามารถ ที่แท้จริง เช่น ครูให้นักเรียนเขียนเรียงความ มุ่งหาจุดเด่นของผู้เรียนมากกว่าหาจุดด้อย เพื่อส่งเสริมความรู้ ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ไม่เน้นประเมินเฉพาะทักษะพื้นฐาน (SKOLL ASSESSMENT) แต่เน้นการประเมินทักษะการคิดที่ซับซ้อนของผู้เรียน (COMPLEX THINKING SKILL) ในการทำงาน เช่น ให้นักเรียนสร้างงานที่แสดงถึงความคิดที่ซับซ้อน เน้นการประเมินที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในชีวิตประจำวัน ใช้รูปแบบการประเมินหลายๆ วิธี เช่น การสังเกต การตรวจผลงาน การสัมภาษณ์ และการเก็บสะสมผลงาน เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลของผู้เรียนที่แท้จริงทุกแง่มุม เน้นการร่วมมือในการประเมินระหว่างผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่สามารถยืนยันถึงความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนรู้จักพัฒนาตนเอง มากกว่านำไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น การประเมินผลจะสัมพันธ์กลมกลืนไปกับการเรียนการสอน โดยไม่แยกออกจากกัน ครูสามารถประเมินผู้เรียนได้ทุกขณะที่นักเรียนกำลังทำกิจกรรมจะเห็นได้ว่าการประเมินตามสภาพจริง (AUTHENTIC ASSESSMENT) เป็นการประเมินที่เน้นการเรียนรู้ที่แท้จริงของนักเรียน (AUTHENTIC PERFORMANCE) เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยเน้นการปฏิบัติเป็นสำคัญ และต้องมีความสัมพันธ์กับการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาที่ปรากฎให้เห็นใช้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินหลายฝ่ายและเกิดขึ้นในทุกขณะที่เป็นไปได้ซึ่งการประเมินผลจะต้องใช้เครื่องมือประเมินอย่างหลากหลาย และเครื่องมือประเมินชนิดหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสภาพจริง ได้แก่ การใช้ "แฟ้มสะสมงาน, แฟ้มผลงานดีเด่น, แฟ้มพัฒนางาน" (PORTFOLIO)


3. นำเสนอเรื่องที่อยากทำ
                การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อประเมินนิสัยรักการอ่านของนักเรียน   จะสร้างเครื่องมือและพัฒนาอย่างไรเพื่อที่จะได้เครื่องมือที่มีมาตรฐานและเป็นแนวสำหรับครูผู้สอนให้สามารถนำไปใช้ประเมินได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพได้...

 ขอความเห็นจากท่านผู้รู้และที่สนใจพร้อมต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยครับ..ข้าฯน้อยอ่อนประสบการณ์ ....Help me! Please.

 :  Somwang  puntalee : Recorder : 31  July  2008. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHARING FORUM 2

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

หมายเลขบันทึก: 198181, เขียน: 01 Aug 2008 @ 23:57 (), แก้ไข: 14 Jun 2012 @ 06:52 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สัปดาห์นี้ง่วนอยู่กับการเตรียมรับการประเมิน"ผู้บริหารรักการอ่าน" พอดี เลยได้มีโอกาสสร้างเครื่องมือในการเก็บของมูลของฝ่ายบริหารที่โรงเรียน อาจจะพอเป็นข้อมูลให้กลุ่ม 5forshare ได้บ้างนะคะ ซึ่งเครื่องมือที่ว่านี้เป็น แบบบันทึกต่างเช่น

แบบตรวจสอบนิสัยรักการอ่านของนักเรียน แบบประเมินกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน แบบประเมินโครงการมุมรักการอ่านในห้องเรียน แบบประเมนโครงการห้องสมุดมีชิวิต แบบประเมินโครงการสวนภาษา แบบประเมินโครงการหมอภาษา แบบประเมินโครงการห้องสมุดมีชีวิต แบบสำรวจนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้ แบบนิเทศติดตามกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน แบบนิเทศติดตามกิจกรรมครูรักการอ่าน ฯลฯ มีอีกมากมายคะกว่า 30 แบบ และก็จะพัฒนาเครื่องมืออื่น ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ คงได้นำเสนอในโอกาสต่อไปนะคะ

จารุวรรณ
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจค่ะ "รักการอ่าน" เป็นการวัดและประเมิน "ความรัก" ที่มีต่อ "การอ่าน" ความรัก เริ่มต้นจากอะไรหนอ

รับรู้ ยอมรับ... ยินยอม ทำตาม อาสา ... โต้แย้ง สาธิต ช่วยเหลือ ... ในที่สุด ... รัก หรือ ต่อต้าน

ผืนฟ้า
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ทำเถิดกับจิตสำนึกที่ดี

สังคมนี้ จะได้มี นักเรียนที่ดีมากกว่านักเรียนที่ เก่ง

ตัวอย่างมีให้เห็น ผู้บริหารรดับประเทศถ้าจิต สำนึกแห่งคนดี มีน้อยไปสักนิด

ขายได้แม้แผ่นดินเกิดเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 

ข้อมูลดีจังเลยค่ะ  ครูอ้อยเก็บไว้ในห้องสมุดของครูอ้อยแล้วค่ะ....http://gotoknow.org/planet/kruooylibrary