แนวคิดเรื่อง การตามรอย เป็นเรื่องที่โดนใจตัวเองมาก ถึงแม้ พรพ. จะเน้นหนักในการตามรอยทาง clinic  แต่โดย concept แล้ว คิดว่านำมาใช้ได้การพัฒนางานบริการทางห้องปฏิบัติการได้ รวมทั้งแนวคิดอีกหลายอย่างที่นำเสนอในการประชุม คิดว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้  จึงอยากเชิญชวนให้ชาวห้องพยาธิ อ่านบันทึกที่เก็บเกี่ยวจากการประชุมคราวนี้ต่อๆ ไปนะคะ

Clinical tracer?
หมายถึงสภาวะทางคลินิก ที่ใช้ติดตามประเมินคุณภาพ ในแง่มุม (องค์ประกอบต่างๆ) สภาวะที่ว่า อาจเป็นตัวโรค  ภาวะแทรกซ้อนของโรค  หัตถการ  หรือ ปัญหาสุขภาพ ก็ได้

การตามรอยนั้น ควรดูให้ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการทำงานในเรื่องนั้น และองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ สิ่งแวดล้อม ระบบยา ฯลฯ

เขียนตอนนี้ หลายคนก็อาจยังไม่เข้าใจ ลองดูตัวอย่างจากรพ.ตำรวจ เขาเล่าให้ฟังการตามรอย โรคหูน้ำหนวกเรื้อรัง เนื่องจากเขาพบปัญหาหลังผ่าตัดหลายอย่าง เช่น graft failure, facial nerve palsy, infection, hematoma   จึงมีการตามไปดูในองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เช่น วิธีผ่าตัด  ขั้นตอนขอความร่วมมือจากผู้ป่วย  อุปกรณ์ที่ใช้  นำมาสู่การปรับเปลี่ยนแนวทางการดูแลผู้ป่วย ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ทันสมัยขึ้น การดูแลร่วมก่อนผ่าตัด  การดูแลต่อเนื่องหลังกลับบ้าน และคำแนะนำในการดูแลตนเอง

เอ.. แล้วจะใช้แนวทางนี้ กับงานพยาธิได้ไหม?  ใครที่เคยฟังการนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการเตรียม  cryoprecipitate ของ ทีม Cryo project ใน Otop 1 คงตอบว่า นั่นแหละ คือกระบวนการตามรอยคุณภาพของ cryoprecipitate ที่ยอดเยี่ยมมาก