ผมขอส่งข่าวถึงหน่วยงานต่าง ๆ ที่ผมได้เป็นที่ปรึกษาการพัฒนาองค์การ (O.D.Consultant) ทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ว่าผลเป็นอย่างไร หน่วยงานมีการพัฒนามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 200 แห่ง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผมขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความอนุเคราะห์ของท่าน