ร่วมแสดงความคิดเห็นมหาวิทยาลัยในฝัน

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มุ่งมันพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทย ที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน

  ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เปิดสอนระดับปริญญาตรี โดยเปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาดังต่อไปนี้


      หลักสูตรต่อเนื่อง หรือเทียบเข้าเรียน 2 ปี    

           หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต                                     

       - สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว                                 

             หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต                                    

       - สาขาวิชาการตลาด                                                  

            หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต     

      - สาขาวิชาวิทยาการประมง

        หลักสูตร  4 ปี    

           หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

     - สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

          หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

     - สาขาวิชาพืชศาสตร์

     - สาขาการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ )


    เพื่อให้บรรลุถึงปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ที่มุ่งเน้นเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนบน ที่ผลิตบัณฑิตอันมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น คำเสนอแนะจากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mju

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1972, เขียน: 03 Aug 2005 @ 15:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)