แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต

kruyu_ssk
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคต

แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ

                ในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จัดทำได้ 4 วิธีด้วยกัน

1. จัดทำขึ้นเองโดยอาศัยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ - หากบุคลากรขาดความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ก็เกิดการเปลืองเวลาและทรัพยากรมาก มีความเสี่ยงสูง

2. ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำระบบให้ หน้าที่ คือ     

- ให้คำปรึกษาในการเขียนรายละเอียดสำหรับประมูลงานคอมพิวเตอร์
- ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
- ให้บริการในการเขียนโปรแกรมที่ผู้ใช้ต้องการ
- ให้บริการติดตั้ง ดูแล ควบคุมระบบงาน
- ให้บริการอื่น ๆ เช่นการจัดซื้อ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์

การเตรียมการเพื่อว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาระบบงานคอมพิวเตอร์  ต้องดำเนินการดังนี้

-ผู้ว่าจ้างต้องศึกษาความต้องการให้ชัดเจน
-จัดทำใบแจ้งให้บริษัทเสนอราคามาให้
-จัดส่งประกาศเชิญ
-ประเมินข้อเสนอของบริษัท
-เลือกบริษัทที่ปรึกษา
-เจรจาต่อรองเงื่อนไขและราคา
-จัดทำสัญญาว่าจ้าง
-ควบคุมติดตามและประเมินผลงานของบริษัท

นวทางในการคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษามาพัฒนาระบบ หรือซอฟต์แวร์

- มั่นคง มีประสบการณ์ มีบุคลากรที่มีความสามารถตรงสาขา มีเหตุและผลทางกฏเกณฑ์

3. การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จมาใช้  ทำให้สะดวกรวดเร็ว น่าเชื่อถือ มีเอกสารประกอบ ใช้ง่าย ปรับปรุงง่าย

ข้อเสีย บางประเภทมีราคาแพง ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ใช้งานยาก   

สรุปประเด็นในการพิจารณาเลือกซอฟต์แวร์ ดังนี้
-ความสามารถพื้นฐานของซอฟต์แวร์ที่ควรพิจารณา
-ประเด็นเกี่ยวกับราคาและค่าใช้จ่าย
-ประเด็นเกี่ยวกับบริษัทผู้ขาย

4. ผู้ใช้ทำขึ้นเอง  พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง ซึ่งไม่ซับซ้อนนัก ใช้เครื่องมือโปรแกรมประยุกต์ช่วย

องค์กรที่ข้าพเจ้าทำงานอยู่  คือ หน่วยงานสถานศึกษา  มีแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  คือ  ข้อ 3 คือ การซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จมาใช้  เช่น โปรแกรมงานพัสดุ
และข้อ 4 คือ ผู้ใช้ทำขึ้นเอง  เช่น โปรแกรมงานทะเบียน โปรแกรมงานห้องสมุด (ซึ่งบุคลากรในองค์กรเป็นผู้เขียนโปรแกรมใช้และเผยแพร่ให้กับหน่วยงานในสถานศึกษาใช้โดยไม่เรียกเก็บค่าตอบแทน)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบสารสนเทศความเห็น (0)