การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ

อพส
การสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียน

ความเป็นมาและสภาพของปัญหา

                ธรรมชาติของการเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาทุกภาษาจะต้องเริ่มจากการฟังก่อน  จากนั้นเพิ่มระดับการเรียนรู้เป็นการพูด การอ่าน และการเขียนตามลำดับ  ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เคยสอนภาษาอังกฤษมาเป็นเวลาของผู้วิจัย  ได้เห็นว่าผู้เรียนในทุกระดับช่วงชั้นไม่ค่อยให้ความสำคัญของภาษาอังกฤษ มีทัศนคติต่อภาษาอังกฤษไปในทางลบ อีกทั้งสถานศึกษาขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษ  ตลอดจนไม่มีโอกาสที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง  นักเรียนในบางช่วงชั้นไม่ได้รับการฝึกทักษะหรือปูพื้นฐานมาก่อน การจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิชานี้ไม่เป็นไปตามขั้นตอนขาดความต่อเนื่อง  จึงทำให้เกิดความล้มเหลวในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในวิชานี้  
           ในปีการศึกษา  2550  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์   อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ   มีนักเรียนจำนวน 156 คน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต่ำ  จากการทดสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  มีนักเรียนที่ได้ระดับคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  ได้คะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ   65.59   ซึ่งเป็นระดับที่ไม่น่าพอใจ ปัญหาในด้านการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก  ซึ่งผลที่ตามมาก็คือนักเรียนที่จบหลักสูตรประถมศึกษามีความรู้ในด้านภาษาอังกฤษไม่เหมาะสมกับระดับชั้น ผู้เรียนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ  ทำให้เกิดปัญหาในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเป็นการล้มเหลวในกระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมาก  เพราะวิชาภาษาอังกฤษถือว่าเป็นวิชาที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ 
           ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีพยายามมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ด้วยการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ   เพื่อปูพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน แก้ปัญหานักเรียนที่มีระดับคะแนนต่ำ ซึ่งมีจำนวน  45   คน  เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเน้นให้เห็นความสำคัญของวิชานี้  และเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนเพื่อใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการศึกษาค้นคว้า

      1. เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งห้อง  ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ร้อยละ 65.59   เพื่อพัฒนาความสามารถในการฟัง  การอ่าน  เขียนตัวอักษร  และคำศัพท์ ง่ายๆและกฎเกณฑ์การใช้ภาษาอังกฤษ
      2. เพื่อใช้เป็นสื่อเผยแพร่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่  2

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการสอน#สมุทรปราการเขต1#การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ

หมายเลขบันทึก: 196925, เขียน: 27 Jul 2008 @ 15:06 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ