แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

สรุปความสามารถของบุคคลในการทำนิติกรรม


 นิติกรรม  เป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้เอกชนไว้สร้างหรือก่อความผูกพันซึ่งกันและกัน

 

มาตรา ๑๔๙
            นิติกรรม
หมายความว่า การใดๆ อันทำลง โดยชอบด้วยกฎหมาย และ ด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อ การผูกนิติสัมพันธ์ ขึ้น ระหว่าง บุคคล เพื่อจะ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือ ระงับ ซึ่ง สิทธิ 

องค์ประกอบของนิติกรรมตาม ม. 149

 

1.      เป็นการแสดงเจตนา

คิด          ตัดสินใจ            กระทำการตามที่คิดและตัดสินใจ

 

-          ต้องกระทำโดยรู้สำนึกในสิ่งที่ตนกระทำ

-          การถูกบุคคลอื่นใช้กำลังกายบังคับจนไม่อาจขัดขืนได้  ไม่ใช่การแสดงเจตนา

 

วิธีการแสดงเจตนา มี 3 แบบ

1. โดยชัดแจ้ง  เห็นและเข้าใจได้อย่างชัดแจ้ง เช่น พูด เขียน พยักหน้า

2. โดยปริยาย  ต้องแปลหรือตีความ

3. การนิ่ง โดยทั่วไปไม่ถือเป็นการแสดงเจตนา ยกเว้นในบางกรณี

 

2. เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย  (เป็นไปตามกรอบหรือขอบเขตที่ก.ม.กำหนด เช่น..)

มาตรา ๑๕๐
            การใด มีวัตถุประสงค์ เป็นการ ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย เป็นการ พ้นวิสัย หรือ เป็นการ ขัดต่อ ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรมอันดี ของประชาชน การนั้น เป็นโมฆะ
 

มาตรา ๑๕๒
            การใด มิได้ทำให้ถูกต้อง ตามแบบ ที่กฎหมายบังคับไว้ การนั้น เป็นโมฆะ

3.      ทำโดยสมัครใจ

- ต้องกระทำไปโดยตัดสินใจทำเอง

4.      ต้องการก่อให้เกิดผลผูกพันในทางกฎหมาย

-          ดูที่เจตนาหรือความต้องการของผู้ทำนิติกรรมว่าต้องการผูกพันหรือมุ่งให้เกิดผลทางกฎหมายหรือไม่

-          การกระทำตามมารยาทในทางสังคมหรือในทางอัธยาศัยไมตรี หรือการพูดล้อเล่น ไม่เป็นการมุ่งต่อผลในทางกฎหมาย

5.      เป็นผลผูกพันระหว่างบุคคล

-          เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้

-          แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีบุคคล 2 ฝ่ายแสดงเจตนาต่อกันเสมอไป แสดงเจตนาฝ่ายเดียวก็ได้ เช่น ทำพินัยกรรม

6.      ผลนั้น คือ ความเคลื่อนไหวในสิทธิ ได้แก่ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับสิทธิ

@   ก่อสิทธิ การแสดงเจตนา ลงมือทำนิติกรรม

@   เปลี่ยนแปลงสิทธิ การเปลี่ยนสิทธิ แลกเปลี่ยนสัญญา

@   โอนสิทธิ  การโอนสิทธิในการเป็นเจ้าหนี้

@   สงวนสิทธิ  รักษาสิทธิที่มีอยู่ในสัญญาค้ำประกัน  จำนอง  จำนำ

@   ระงับสิทธิ  การเลิกสัญญา  ยินยอมทั้ง 2 ฝ่าย

 

หลักอิสระทางแพ่ง

หรือหลักเสรีภาพในการทำนิติกรรมและสัญญา

บุคคลทุกคนในฐานะที่เป็นปัจเจกชนมีอิสระและเสรีภาพที่จะกำหนดขอบเขตในทางกฎหมายของตนเอง ด้วยตนเอง อย่างไรก็ได้ ตามที่ต้องการ

 

หลักอิสระหรือเสรีภาพที่

1.      จะคิดและตัดสินใจว่าจะกระทำนิติกรรมนั้นหรือไม่

2.      จะกระทำด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นทำแทน

3.      กำหนดเนื้อหาในนิติกรรม

4.      แสดงเจตนาทำนิติกรรมด้วยวิธีการใดๆ

5.      ทำนิติกรรมในประเภทที่แตกต่างจากที่กฎหมายกำหนด

                  

หมายเลขบันทึก: 195766เขียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 2008 16:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 23:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี