ENGLISH SPEECH 

                       CONTEST  2008

                 วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 เป็นวันที่มีนักเรียนมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากที่สุดกิจกรรมหนึ่งจำนวนถึง  142 คน  นั่นคือ กิจกรรมการแข่งขันการพูดภาษอังกฤษ ในที่ชุมชน สำหรับนักเรียน ประจำปี 2551   จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 กลุ่มนิเทศก์ รับผิดชอบ คุณเทียนชัย  เสาจินดารัตน์  เป็นเจ้าของโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ    ตามไปดูนะคะว่า มีเด็กนักเรียนช่วงชั้นใดบ้างที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

                  ช่วงชั้นที่ 1  (ระหว่างชั้น ป.1 - ป.3)  นักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน  33 คน

                  เวลาการพูด  2 - 3 นาที 

                  เรื่องที่นำมาพูดคือ  1.My mother 2. My  family 3. My school 4. My pet.

                  ช่วงชั้นที่ 2  (ระหว่างชั้น ป.4 - ป6) นักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน  47  คน

                  เวลาการพูด   4 - 5 นาที

                  เรื่องที่นำมาพูดคือ 1.My favorite fruit 2.My favorite book3. My favorite sport.

                   4.My hobby .

                  ช่วงชั้นที่ 3  (ระหว่างชั้น ม.1 - ม 3 ) นักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 28 คน

                  เวลาการพูด 3-5 นาที 

                  เรื่องที่นำมาพูด คือ  1.My community village 2. New technology 3.Let preserve

                  environment 4.Sufficency Economy.

                   ช่วงชั้นที่ 4  (ระหว่างชั้น ม.4 - ม. 6 )    นักเรียนเข้าแข่งขัน จำนวน 9 คน

                   เวลาการพูด 3 - 5 นาที

                   เรื่องที่นำมาพูด  คือ 1.Global Warming 2.World of technology 3.Let]s save our   

                   energy 4. Positive thinking    

                              มาดูบรรยากาศการแข่งขันกันนะคะ

 

                

                        นายสุรพันธ์   สืบฟัก รองผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

               

                ด้านหลังเป็นกรรมการตัดสินค่ะ  คุณเทียนชัย  เสาจินดารัตน์ เสื้อสีฟ้า นั่งอยู่ด้านหลังน้องๆจากร.ร.อนุบาลแม่ฮ่องสอน ( ช่วงชั้นที่ 1)  ยิ้มเริงร่าทั้งคู่ ที่ได้มีโอกาส ขึ้นเวทีแข่งขัน

                

                

                  นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 - ม.6) กำลังตั้งใจพูด  ด้วยความมั่นใจ โดยมีคณะคุณครู

            มาร่วมลุ้นถึงขอบเวที  มองให้ดีๆ ครูแอนนั่งลุ้นนั่งเรียนอยู่ด้านหลังค่ะ 

              

               

                แล้วก็ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันโดย ชาวต่างชาติ ตัวจริงเสียงจริงค่ะ

                 มาดูผลการแข่งขันกันนะคะ

                ช่วงชั้นที่ 1  ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เด็กหญิงธัณยธรณ์  เตชะสรณ์ โรงเรียนอนุบาล

                ขุนยว ม  อำเภอขุนยวม

                ช่วงชั้นที่ 2 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เด็กหญิงอภิชญา   บุญรอด  โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร

                อ.ปาย

                ช่วงชั้นที่ 3 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เด็กชายอัษฎาวุธ  คานิยอร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา

                ช่วงชั้นที่ 4 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ เด็กชายฐิศิษพ์  สังข์ภิรมย์  โรงเรียนห้องสอนศึกษา

                 ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ก็ตื่นเต้นดีใจ สำหรับผู้ที่ได้คะแนนรองลงมา ก็ให้กำลังใจ ที่นักเรียน

                 ทุกคนได้มีโอกาสบนเวที SPEECH CONTEST 2008  ครั้งนี้ ค่ะ บรรยากาศก็จบลงด้วย

                 ความชื่นมื่น ทั้งคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองค่ะ