เผยแพร่ข้อมูลการศึกษา  จัดการอบรม การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ครูและนักเรียน