ความแตกต่างระหว่าง WBI , CAI และ E- book

            WBI  CAIและ E- book  เหมือนกันตรงที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการเรียนการสอนเหมือนกัน และเป็นสื่อผสมที่มีทั้งภาพ และเสียง และภาพเคลื่อนไหวเหมือนกัน แต่จะต่างกันตรงที่ WBI  และ CAI เป็นการเรียนโดยผ่านเวป ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันกับคอมพิวเตอร์ มีกิจกรรมในระหว่างเรียน มีการประเมินผล มีและข้อมูลย้อนกลับ มีการเสริมแรงให้กับผู้เรียน ส่วน E-book เป็นสื่อหนังสืออิเล็คทรอนิกที่ให้ผู้อ่านได้อ่านเพื่อให้ได้รับความรู้ มีความสนุกสนามเพลิดเพลินเพราะมีทั้งภาพ เสียง และการเคลื่อนไหวของภาพ  แต่จะไม่มีการประเมินผล ให้ให้ข้อมูลย้อนกลับ