อัมพา ข่ายม่าน

WBI CAI E-BOOK แตกต่างกันอย่างไร

      WBI และ  CAI  เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนผ่านจอคอมพิวเตอร์  เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ โต้ตอบได้ มีการประเมินผลให้ข้อมูลย้อนกลับทันที  ส่วน E- Book เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มีภาพ  เสียง  ภาพเคลื่อนไหว ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ ไม่มีการประเมินผลที่ให้ข้อมูลย้อนกลับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัมพา ข่ายม่านความเห็น (0)