ยุคหลังทักษิณ

- จะปกครองบ้านเมืองได้อย่างไร   หากผู้คนไม่เชื่อถือโดยเฉพาะคนชั้นกลาง และคนชั้นสูงเกือบทั้งหมด
- ต้องเตรียมตัวสู่ "ยุคหลังทักษิณ"  โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศฟิลิปปินส์   ยุคมาร์คอสได้ทำลายทุนสังคม  บ่อนเซาะสังคมโดยคอรัปชั่น   จนเวลาผ่านไปแล้ว 20 ปีก็ยังไม่ฟื้น   ประเทศไทยเราต้องไม่ตกเข้าไปอยู่ในกลียุคนี้
- เตรียมใช้ความรู้คลี่ระบบที่ซับซ้อนและดำมืดให้สว่าง   จะได้แก้ไขได้ (เสนอโดย ศ. นพ. ประเวศ  วะสี ในสภา ม.มหิดล 15 มี.ค.49)  โดยมหาวิทยาลัยต้องร่วมกันเข้าไปทำงานวิชาการที่ละเอียดอ่อนยิ่งนี้
- เป็นยุคที่บ้านเมืองต้องการสถาบันที่เป็นกลางและมีปัญญา   มาช่วยกอบกู้บ้านเมือง   ชี้ทางสว่างให้แก่สังคม
- "เราทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไม่ได้   อย่ายอมให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมือง"  พระราชดำรัส
- ความสามัคคี  ความปรองดอง  ความสงบสุขจะมีได้ต้องมีความถูกต้อง   เหมือนร่างกายหากมีมะเร็งอยู่   ก็จะไม่สามารถมีความสงบสุขได้   ต้องแก้ไขโดยตัดก้อนมะเร็งออกไป

วิจารณ์  พานิช
 16 มี.ค.49