เมื่อวันที่  9 มีนาคม หลังประชุมทีมสิ่งแวดล้อมเสร็จตอนประมาณ 16.30 น. ผมได้พาน้องแคนและน้องขิมไปว่ายน้ำที่ตากจน 6 โมงครึ่งจึงได้กลับบ้านและเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่พิษณุโลกเพื่อเข้ากรุงเทพฯและเดินทางต่อไปเพชรบุรีโดยรถยนต์ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าเพื่อไปบรรยายที่วิทยาลัยในเช้าวันที่ 10 มีนาคม โดยเดินทางถึงโรงแรมที่พักประมาณตีหนึ่งและก็ตื่นเช้าไปบรรยายที่วิทยาลัย โดยทางวิทยาลัยต้องการให้ผมบรรยายในช่วงเช้าและมีการทำ workshop ในช่วงบ่าย โดยผมเดินทางไปกับคุณสุภาภรณ์ เพื่อให้ช่วยเป็นวิทยากรประจำกลุ่มโดยไม่ต้องการให้ทางวิทยาลัยฯเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพราะสามารถพักห้องเดียวกับผมได้และไม่ต้องจ่ายค่าวิทยากร รวมทั้งในช่วงขากลับก็สามารถกลับพร้อมทีมงานของโรงพยาบาลบ้านตากที่ไปจัดกิจกรรมโอดีรุ่นที่ 2 ที่ชะอำได้เลย

                ในช่วงเช้า ทาง ดร.กาญจนา จันทร์ไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด จากการกล่าวเปิดสั้นๆ ทำให้ผมรับทราบได้ว่าท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยมีความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้และเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการบรรยายช่วงเช้าของผมก็จะเป็นเหมือนการบรรยายการจัดการความรู้ในทุกครั้งที่พูดถึงการจัดการความรู้แบบบูรณาการทั้ง 5 ขั้นตอนและพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นด้วยเพื่อเป็นการปูพื้นฐาน เนื่องจากเริ่มได้ตอน 9.30 น. ทำให้เหลือเวลาบรรยายแค่ 2 ชั่วโมงกว่าๆ จึงต้องต่อในภาคบ่ายอีก 30 นาทีและบรรยายเรื่องเครื่องมือชุดธารปัญญาอีก 30 นาที กว่าจะเริ่มกิจกรรมกลุ่มได้ก็ประมาณบ่ายสองโมง ผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยในทุกกลุ่มทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

                ในการทำกิจกรรมกลุ่ม ผมกับทางวิทยาลัยได้ร่วมกันแบ่งเจ้าหน้าที่ออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มผู้บริหาร 1 กลุ่ม  กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 2 กลุ่ม กลุ่มผู้ปฏิบัติสายสนับสนุน 2 กลุ่ม กลุ่มFacilitator 1 และกลุ่มสารสนเทศ 1 กลุ่ม แต่ในช่วงทำกลุ่มจริงเนื่องจากมีเวลาแค่ 2 ชั่วโมงครึ่ง และมีบางกลุ่มที่บุคลากรติดภารกิจทำให้จำนวนน้อยลง จึงยุบรวมกัน

                กิจกรรมที่ทำเป็นการวางแผนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน โดยกลุ่มผู้บริหารจะวางแผนจัดการให้เกิดการเรียนรู้ กลุ่มอาจารย์ผู้สอนจะวางแผนให้เกิดองค์ความรู้  กลุ่มFacilitatorจะรวมกับกลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศเป็น 1 กลุ่ม วางแผนเรื่องการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการจัดการให้เกิดคลังความรู้ ส่วนกลุ่มผู้ปฏิบัติสายสนับสนุนทั้ง 2 กลุ่มได้ขอยุบรวมเข้าด้วยกันและได้ให้ฝึกแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือธารปัญญา

                กลุ่มที่ใช้เครื่องมือธารปัญญาจะมีคุณสุภาภรณ์เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม ได้มีการกำหนดหัวปลา(KV) เป็นเรื่องพฤติกรรมบริการที่ดี โดยจะมีผู้ปฏิบัติจากงานต่างๆที่แตกต่างกัน 4 กลุ่ม มาร่วมกันกำหนดตารางอิสรภาพ ปัจจัยหรือองค์ประกอบสำคัญและเกณฑ์การประเมิน ซึ่งผลที่ได้ออกมานั้นทำให้ได้กลุ่มพร้อมให้และใฝ่รู้แต่เวลาไม่เพียงพอสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แต่ทางกลุ่มก็สามารถใช้เครื่องมือชุดธารปัญญาเป็น

                กลุ่มผู้บริหารเหลือเพียง 5-6คน เพราะติดภารกิจกันเยอะ ก็ได้มีการจัดทำแผนให้เกิดการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ของหน่วยงานขึ้นมา

                ในส่วนของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนนั้น ได้วางแผนเพื่อจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นของหน่วยงาน ซึ่งกว่าวิทยากรและผู้ทำกิจกรรมกลุ่มจะสื่อสารเข้าใจตรงกันจะใช้เวลานานมาก ซึ่งกลุ่มนี้ผมมีวัตถุประสงค์แค่ให้สามารถจัดทำแผนงานโครงการเพื่อจำแนกความรู้และสร้างความรู้ขององค์กรได้ โดยยังไม่ได้ให้ทำการจำแนกความรู้หรือสร้างความรู้ ให้แค่ทำแผนก่อนเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากและต้องใช้กลวิธีหลายอย่าง แต่ในที่สุดกลุ่มก็สามารถจัดทำแผนขึ้นมาได้  แต่ก็เล่นเอาผมเครียดไปเหมือนกัน ขนาดต้องกินยาโรคกระเพาะเลย

                ในส่วนของกลุ่มFacilitator เป็นกลุ่มที่สามารถทำแผนงาน กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดีมาก โดยใช้แผนภูมิก้างปลามาเป็นตัวเดินเรื่องกิจกรรมของกลุ่ม โดยให้ทีมทำบทบาทสำคัญ 4 ประการของคุณอำนวยคือLearn, Care, Share, Shine ซึ่งกิจกรรมที่คิดขึ้นนั้นน่าสนใจมากและในส่วนของรูปแบบคลังความรู้ก็สามารถปรับตามสิ่งที่วิทยาลัยมีอยู่แล้วได้

                หลังทำกิจกรรมเสร็จก็ได้มีการนำเสนอซึ่งทางกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ได้นำเสนอได้อย่างดีมากโดยผมและคุณสุภาภรณ์ก็ได้ช่วยวิพากษ์ในประเด็นสำคัญๆและก่อนจบกิจกรรมผมก็ได้รบกวนทาง ดร.มุกดาและอาจารย์สรัญรัตน์ช่วยรวบรวมสิ่งที่แต่ละกลุ่มทำได้ส่งกลับไปให้ผมด้วยเพราะมีหลายอย่างที่ผมจะเอาไปใช้ที่โรงพยาบาลบ้านตากได้ และได้เสนอไปว่าหลังจากผมกลับไปแล้วให้วิทยาลัยจัดกิจกรรมAARด้วย

                การทำกิจกรรมกลุ่มแบบเต็มรูปแบบแบบนี้ ผมเพิ่งจัดเป็นครั้งที่ 2 และครั้งนี้ถือว่าสมบูรณ์ที่สุด หากสามารถทำได้ครบตามกลุ่มที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นจะยิ่งสมบูรณ์มากกว่านี้ และถ้านำเอาแผนงานต่างๆที่ทำได้จากกิจกรรมกลุ่มไปปรับปรุงแล้วรวบรวมก็จะได้เป็นแผนการจัดการความรู้ของวิทยาลัยได้เลย
                เสร็จกิจกรรม ปิดงานโดยท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยประมาณเกือบ 5 โมงเย็น หลังจากนั้นผมกับภรรยาก็ได้นั่งรถตู้ของวิทยาลัยไปสมทบกับทีมงานของโรงพยาบาลบ้านตากที่อ.ชะอำเพื่อร่วมกิจกรรมโอดี