เป็นอย่างไรบ้างคะ...มีใครได้ลองทำแบบทดสอบบ้างหรือยังคะ คิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะคะ วันนี้ครูก็ขอเฉลยแบบทดสอบ คิดว่าทุกคนคงทำได้มากกว่า 6 ข้อแน่ๆ เลย 

.......อย่าลืมติดตามเรื่องต่อๆ ไปนะคะ

T. Moonoi

       

เฉลยแบบทดสอบ

 

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น

 

1.  พืชสร้างอาหารได้เองโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง

    อาหารดังกล่าวคืออะไร

            .  แป้ง

            .  ไขมัน

            .  เกลือแร่

            .  น้ำตาลกลูโคส

2.  ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงรงควัตถุสีเขียวที่พืชใช้ 

     เรียกว่า    

        ก. คลอโรฟิลล์

        ข. คลอโรพลาสต์

        ค. แคโรทีน

        ง. กลูโคส        

3. ส่วนใดของพืชที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง

              .  ใบ

         .  ราก

         .  ดอก

          .  ทุกส่วนของพืชที่มีสีเขียว

4.  สมการแสดงการสร้างอาหารของพืชต่อไปนี้ 1 และ 2 คืออะไร

(1) + (2     ออกซิเจน + กลูโคส + น้ำ

            .  น้ำ + น้ำตาล

            .  ออกซิเจน + น้ำตาล

            .  คาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ

            .  คาร์บอนไดออกไซด์ + ออกซิเจน

5.  น้ำตาลที่เกิดจากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือข้อใด

            .  C 6H 12O 6

            .  C12H24O12

            .  C12H22O11

            .  C6H12O5

6. น้ำตาลที่พืชสร้างขึ้นมาเป็นน้ำตาลชนิดใด

            .  กลูโคส

            .  ซูโครส

            .  มอลโทส

            .  กาแล็กโทส

7.  ต้นอ้อยใช้ทำน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายคือน้ำตาลซูโคส
     ต้นอ้อยจึงสังเคราะห์ด้วยแสงได้น้ำตาลอะไร

            .  กลูโคส

            .  ซูโครส

            .  มอลโทส

            .  กาแล็กโทส

8.  เมื่อตัดกิ่งไม้ที่มีใบมาวางไว้ในที่ร่มในตอนกลางวัน
     จะยังมีการสังเคราะห์แสงในใบไม้หรือไม่ ถ้ากิ่งไม้นั้นยังสดอยู่

            .  ไม่มีเนื่องจากกิ่งไม้ถูกตัดขาด

            .  ไม่มีเพราะเซลล์ของพืชจะตาย

            .  มี เพราะเซลล์ของพืชยังมีชีวิต

            .  ไม่มี เพราะไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

9. ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง

            .  น้ำ

            .  แสง

            .  ก๊าซออกซิเจน

            .  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

10. เพราะเหตุใดจึงต้องทดสอบแป้งในใบไม้แทนที่
      จะทดสอบ  น้ำตาลกลูโคส

            .  น้ำตาลในใบไม้มีปริมาณน้อย

            .  การทดสอบแป้งเห็นได้ชัดเจนแม้จะมีปริมาณน้อย

            .  แป้งในใบไม้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วหลัง
                 การสังเคราะห์ด้วยแสง

            .   ถูกทุกข้อ