เมื่อเริ่มเรียนรู้  อันดับแรกก็ต้องเริ่มหาความหมายของสิ่งที่จะเรียนรู้ 

ความสับสนของคำว่าจัดการความรู้
คำว่า "จัดการความรู้" มีผู้ใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน หรือมีการตีความต่างกันไปได้หลายแบบ ได้แก่
1. เป็นการนำเอา "ความรู้" มา "จัดการ" คือเอามาทำให้เข้าใจง่ายขึ้น หรือเอามาผสมผเส หรือเขียนขึ้นใหม่ หรือจัดหมวดหมู่ขึ้นใหม่ สำหรับให้บริการ หรือทำเป็นสื่อที่เข้าใจง่าย และเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เป็นการ "จัดการความรู้" เพื่อให้ผู้อื่นเอาไปใช้
2. เป็นการดำเนินการของ "ผู้มีความรู้" เพื่อใช้ความรู้กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องทำงานตามที่นายสั่ง
3. เป็นการบริหารจัดการหน่วยงานในรูปแบบที่เน้นการใช้ความรู้ หรือข้อมูลหลักฐานหรือข้อสนเทศ (information)

ความหมาย 3 แบบที่กล่าวถึงข้างบน ไม่ตรงกับความหมายของคำว่า "การจัดการความรู้" อย่างแท้จริง เพราะการจัดการความรู้หมายถึงการดำเนินการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความรู้ และยกระดับความรู้ภายในกลุ่มผู้ทำงานในหน่วยงานหรือองค์กรเดียวกัน หรือ ในกลุ่มคนที่เป็นเครือข่ายกัน มีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดผลงาน ที่มีคุณภาพสูงและผลอื่นๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรของตนเองหรือของกลุ่มคนที่ดำเนินการ "จัดการความรู้" เอง

          การทำงานโดยการใช้ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย โดยวิธีการที่ดีที่สุด  ทำให้ประหยัดเวลาและทรัพยากร อีกทั้งงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ  ก็ย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และทำให้เรามีความสุขในการทำงาน