อังคาร 14 มี.ค 49 ครั้งแรกของการเรียน 055542 ได้สัมผัสกับ Blog เป็นครั้งแรก รูปแบบก็คล้ายกับกระดานสนทนาใน Web site จุดประสงค์นั้นเข้าใจว่า เป็นเหมือนสมุดบันทึกที่ใช้บันทึกความทรงจำ แสดงความคิดเห็น ที่มีกลุ่มคนหรือชุมชนที่มีความสนใจเรื่องเดียวกัน มาสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงความคิดเห็น เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมการเขียน การอ่าน การใช้เทคโนโลยี เกิดความรู้ ความมั่นใจ ในสิ่งที่ตนรู้ มู่งสู่ความน่าเชื่อถือของตนเอง