ACTION PLAN 49

สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน ก็จะถึงรอบระยะเวลาแห่งการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ของราชการไทย ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน ต้องเตรียมคำนวณประมาณการรายรับปี 49 และรายจ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณหน้า โดยเฉพาะโครงการต่าง ๆ ที่จะต้องบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี 2549 (ACTION PLAN 49) สำหรับในส่วนสำนักงานเลขานุการ คณะสหเวชศาสตร์ ก็ได้ประชุมเรื่อง แผนปฏิบัติการประจำปี 49 เรียบร้อยแล้ว โดยที่ประชุมได้สรุปโครงการในส่วนของสำนักงานเลขานุการที่รับผิดชอบ จำนวน 12 โครงการ มีโครงการใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ โครงการที่หลายหน่วยงานจัดทำขึ้นส่วนใหญ่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนานั้นต้องพัฒนาทั้งงานและคน ถ้าพัฒนางานอย่างเดียวโดยไม่ให้ความสำคัญกับคน สุดท้ายคนเราก็ไม่ต่างจากเครื่องจักรที่รอวันจำหน่าย  ปีนี้ผมเลยได้เสนอโครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับบุคลากรสายบริการ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของกรมอนามัยที่จะรับรองหน่วยงานให้เป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน วันนี้ผมเหลือบซ้ายแลขวามีสำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย ก็นำร่องโครงการดังกล่าวไปแล้ว ได้พูดคุยกับเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย น่ารักมากให้ข้อมูลเป็นอย่างดี แต่โครงการที่เสนอคงต้องรอการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (คิดแล้วอยากตั้งชมรมสร้างเสริมสุขภาพจังเลย.... มีหน่วยงานไหนจะร่วมบ้างนะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)