เรียนรู้CAI

อยากสำเร็จตามความคาดหวัง ด้วยความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของนิสิตเทคโน

   1.คาดว่าการเรียนรู้ครั้งนี้ อยากให้ผลสำเร็จของการเรียนคือมีสื่อมัลลิติเดียที่สมบูรณ์ที่สุด พร้อมที่จะแสดงทักษะด้านการผลิตสื่อด้วยความภาคภูมิใจ ในฐานะนิสิตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  ม.นเรศวร

   2.  CaI  เป็นลักษณะสื่อที่ดีเยี่ยมในปัจจุบัน   อยากเก่งทำได้ไง

   3.  การนำสื่อ CAI ไปใช้เพื่อการเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  น่าจะดีมากนะจะบอกให้

       ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทให้บรรลุผลตามความมุ่งหมายด้วยเถิด ปีนี้คือปีที่บ่งบอกถึงศักยภาพใหม่ของผู้เรียน  จะพยายามกอบโกยให้มากที่สุด ขอสัญญา..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจริญ ไชยรัตน์ :G3ความเห็น (0)