คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้นจากสื่ออื่น ๆ