สุพัตรา กลิ่นขจร คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

  Contact

  ความรู้ที่ได้จากการเรียน  

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้นจากสื่ออื่น ๆ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In สุพัตรา กลิ่นขจรG3

Post ID: 19013, Created: , Updated, 2012-02-11 14:33:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Recent Posts 

Comments (1)

ทฤษฎีและจิตวิทยาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
IP: xxx.151.141.195
Written At 

   ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำเป็นจะต้องคำนึงถึงทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์เพื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่พัฒนานั้นสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้แก่

1.ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม

2.ทฤษฎีปัญญานิยม

3.ทฤษฎีโครงสร้างความรู้

4.ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา

      1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการ มีการเสริมแรงเป็นตัวการ

       2. ทฤษฎีปัญญานิยม  ทฤษฎีนี้ทำให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการเรียนการสอนในลักษณะสาขาของ  Crowder เมื่อนำแนวคิดนี้ไปเปรียบเทียบแนวคิดการออกแบบของพฤติกรรมนิยมแล้วทำให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นสำหรับการควบคุมการเรียนของตนเอง

        3.ทฤษฎีโครงสร้างความรู้มีแนวคิดที่เชื่อว่าความรู้แต่ละองค์ความรู้นั้นมีโครงสร้างที่แน่ชัดและสลับซับซ้อนมากน้อยแตกต่างกันไป

         4.ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญาเชื่อว่าโครงสร้างภายในของความรู้ที่มนุษย์มีอยู่นั้นจะมีลักษณะเป็นกลุ่มที่เชื่อมโยงกันอยู่ในการที่มนุษย์จะเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ นั้นมนุษย์จะนำความรู้ที่เพิ่งได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ว