สกอ. จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล CHE QA Online


         ตามที่ดิฉันได้เคยเล่าเกี่ยวกับการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้เป็นระบบฐานข้อมูลกลางด้านประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการส่งเสริมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา  รวมทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถาบันอุดมศึกษาในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ   และการจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน   ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวทุกมหาวิทยาลัยจะเริ่มใช้พร้อมกันในปีการศึกษา 2550 ที่จะถึงนี้เป็นปีแรก  โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิย. ที่ผ่านมาทางทีมพัฒนาระบบ ของ มน. ได้เดินทางไปส่งมอบงานงวดสุดท้ายให้กับ สกอ. พร้อมทั้งจัดอบรมให้กับทีมผู้ดูแลระบบเครือข่ายของ สกอ. ซึ่งก่อนการส่งมอบงานดังกล่าวได้มีการเชิญผู้ใช้งานจริงมาทดลองใช้ระบบ 3 กลุ่มใหญ่ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

1. กลุ่ม QA Staff จากคณะวิชา / สำนักวิชา ใน มน.  (ซึ่งเคยมีประสบการณ์ในการใช้ระบบ QA Online ซึ่งได้พัฒนาและใช้จริงภายใน มน. เมื่อปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านมา ร่วมให้ความคิดเห็นและทดลองใช้ระบบในช่วงเริ่มต้นการพัฒนาระบบ)

2. สถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง ที่ทาง สกอ. เชิญเป็นมหาวิทยาลัยนำร่อง (เมื่อวันอังคารที่ 20 พ.ค.)
     ภาคกลาง
     1.  มหาวิทยาลัยมหิดล
     2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     3.  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     4.  มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
     5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
     ภาคใต้
     6.  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     7.  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
     ภาคเหนือ
     8.  มหาวิทยาลัยนเรศวร
     9. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
     10.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    
ภาคตะวันออก
     11. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

3. สถาบันอุดมศึกษา 15  แห่งที่อยู่ในเครือข่าย QA ภาคเหนือตอนล่าง  (เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.)
    <Click รายละเอียด> 

         ซึ่งต่อจากนี้ทาง สกอ. จะได้ทยอยออกหนังสือเชิญไปยังสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเพื่อเชิญผู้แทนสถาบันซึ่งเป็นผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และดูแล IT ในระดับมหาวิทยาลัย   ม. ละ 2 ท่าน (แก้ไขตาม สกอ.) เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าว   โดยเพื่อความสะดวกในการเดินทางและการบริหารจัดการเราจึงได้ตกลงกันว่าจะจัดอบรมโดยแบ่งการอบรมเป็น 5 กลุ่ม ภายในเดือนกรกฎาคม โดยใช้สถานที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  <Click รายละเอียด> ซึ่งในการอบรมกลุ่มแรกจะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ก.ค. ที่จะถึงนี้  ดิฉันเกรงว่าการส่งหนังสือราชการอย่างเดียวอาจจะล่าช้าจึงขอแจ้งให้กับ blogger ชาวสถาบันอุดมศึกษาได้ทราบล่วงหน้าทางนี้อีกช่องทางหนึ่งค่ะ  

กำหนดการ
การทดลองใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 11704  ชั้น 7
(อาคาร 11) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กทม.

09:30 – 10:00 น.  ลงทะเบียน   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 11704 ชั้น 7 (อาคาร 11)
                           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
10:00 – 11:00 น.  สรุปภาพรวมระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)   
                           โดย  ผศ.ดร. วิบูลย์  วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11:00 – 12:00 น.  อบรมการใช้งาน  CHE QA Online (ในส่วนของมหาวิทยาลัย) 
                          โดย CHE QA Online Training Team (ทีมพัฒนาระบบฯ + NUQA Staff)
12:00 – 13:00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.  ทดสอบการใช้งานระบบ CHE QA Online 

ข้อมูลที่สถาบันจะต้องนำมาในวันทดลองใช้ระบบ
1.  โครงสร้างสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสาขาวิชาของ สกอ.  อันประกอบด้วย
     a. รายชื่อคณะวิชา / สำนักวิชา ทั้งหมดในสถาบัน
     b. รายชื่อภาควิชา (หรือหน่วยงานเทียบเท่า) แต่ละคณะวิชา / สำนักวิชา  
     c. รายชื่อผู้ดูแลข้อมูลในระดับคณะ หรือ หน่วยงานเทียบเท่า (ถ้ามี)
     d. รายชื่อผู้ดูแลข้อมูลในระบบมหาวิทยาลัย แบ่งตามรายตัวบ่งชี้  (ถ้ามี)
      (สามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างการจัดกลุ่มสาขาวิชาได้จากเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2)
2.  ข้อมูล Common Data Set (ระดับมหาวิทยาลัย / สถาบัน) ที่ตอบเกณฑ์การประเมินของ สกอ.
     ในปีการศึกษา 2550 เพื่อใช้ในการทดสอบระบบและออกรายงาน ในระดับมหาวิทยาลัย
     (อาจเป็นข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ได้)
3.  หากมีข้อสอบถามในเรื่องการเตรียมข้อมูล สามารถประสานงานได้ที่
     • คุณกัญญารัตน์  ประทุมศิริ เบอร์ 086 - 5128863
     • คุณศุลีรัตน์  ชยทัตโต เบอร์ 081 - 5342533

หมายเลขบันทึก: 190001เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน 2008 12:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 มิถุนายน 2012 14:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

แปลกใจ ครับ มมส ไม่มีโอกาส ร่วมเลย นิ

  • ขอบคุณมาก
  • ที่นำมาบอก
  • จะลองติดตามดูนะครับ

คณะสหเวชฯ จะต้องประเมินด้วยระบบ CHE QA Online อยู่รอมมะร่อแล้วนะน้องตูน (วันที่ 4 ก.ค.) ได้โปรดเปิดระบบให้ใช้งานตามกำหนด (ภายในวันนี้)มิเช่นนั้นจะทำไม่ทันแน่ๆ จ้า

   หอบใจมาช่วย อ.วิบูลย์ , พี่ตูน , ทีมหน่วยประกันฯ และทีม citcom   "สู้ๆ จ้า"

  • อาจารย์ JJ คะ ในการทดลองใช้ระบบกับ 10 ม. ทาง มน. ได้ส่งรายชื่อ UKM ให้ทาง สกอ. ค่ะ แต่เนื่องจากทาง สกอ. แจ้งว่าด้วยเหตุผลขนาดของ ม. และภูมิภาค ฯลฯ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงบาง ม. อย่างที่เคยได้เรียนแจ้งอาจารย์ทางโทรศัพท์แล้วค่ะ
  • อาจารย์มาลินีคะ  ได้เร่งทางน้องทีมพัฒนาระบบแล้วค่ะ  แต่ทางน้องๆ เองก้อเร่งกันหัวปั่นอยู่เช่นกันค่ะ การปิดระบบเพื่อนำ server ไปติดตั้งที่ สกอ. หลังจากการส่งมอบงานในครั้งนี้มีผลกระทบกับหลายคณะเช่นกันค่ะ  แต่น้องสัญญาว่าจะเปิดให้ใช้ให้ทันวันนี้ค่ะ
  • ขอบคุณคุณขจิตและน้องจอยค่ะ

ช่วงนี้หัวปั่นกันใหญ่เลย เอาใจช่วยนะ ทุกทีมงานเลยที่ช่วยเหลือกันและกัน

 เยี่ยมเลยน้องพี่ 

         ด้วยระบบ CHE QA online ที่ชาว QA+IT มน.  ทุ่มเทอย่างสุดกำลังกายและใจนี้  พี่จะเป็น sample โชว์ท่านผู้ประเมินให้ตะลึงพรึงเพริด  เป็นที่กล่าวขวัญไปทั่วแคว้นแดนสยามทีเดียวเจียว

  • พี่นก (noku) พวกเราต่างก็เอาใจช่วยกันและกันนะจ้ะ 
    ถึงตัวเราแต่ละคนจะแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ในที่ของตัวเอง  ซึ้ง ๆ
  • อาจารย์มาลินีคะ ตูนก๊อปเม้นต์อาจารย์ให้น้องๆ ทีมพัฒนาระบบเค้าได้อ่านกันทาง MSN สงสัยป่านนี้นั่งยิ้มกันหน้าบานแล้วค่ะ

อยากทราบจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐแต่ละแห่งในปีการศึกษา 2551 ขอความกรุณาด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท