วันที่ 19-20 มิถุนายน 2551 หน่วย IC จัดอบรมพยาบาล เพื่อฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  แต่เดิมเคยจัดอบรมโดยวิธีบรรยายอย่างเดียว

                ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรการจัดอบรมใหม่  แบ่งบุคลากรเป็นระดับต่างๆ และนำเนื้อหาที่จำเป็นที่บุคลากรควรจะได้รับการอบรมนำสอนในครั้งเดียว ไม่ต้องจัดแยกเนื้อหา และตั้งข้อกำหนด 

               1. พยาบาลทุกท่านจะต้องได้รับการอบรมเรื่อง IC ทุก 3 ปี

               2. มีทดสอบความรู้พื้นฐานเรื่อง  IC ก่อนและหลังการจัดอบรม

               3. ต้องผ่านการฝึกปฏิบัติในเรื่อง Standard precautions

             ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์แพทย์สาขาโรคติดเชื้อ  บรรยายในเรื่องเนื้อหา ประเด็นหลัก ๆ ที่สำคัญ

              ส่วนพยาบาลพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ จะบรรยายในเรื่องการพยาบาลป้องกันการติดเชื้อในระบบต่างๆ   

             ในการฝึกปฏิบัติ แบ่งเป็นฐาน 4 ฐาน คือ

              การล้างมือ    การใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เสื้อคลุม หมวก ผ้าปิดปากปิดจมูก  Mask N95 

 การป้องกันอุบัติเหตุจากของมีคม สอนการถอดเข็ม การใช้ของมีคม 

 

 

 

               วิทยากรกลุ่มเป็น ICWN ดีเด่นและผ่านการฝึกอบรม IC พื้นฐาน หลักสูตร 2 สัปดาห์ ซึ่งICWN จะมีส่วนวยงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อของโรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี    

 

 

                                ก่อนฝึกปฏิบัติขอเติมพลังงานก่อนนะคะ

              

   

 

     

              หลังจากที่ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติ   จึงได้ทราบว่ายังมีหลายท่านที่ล้างมือไม่ถูกต้อง             ไม่ครบขั้นตอน 

             ส่วนการสวม Mask 95 ยังต้องทบทวนและฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม เมื่อจะต้องสวมดูแลผู้ป่วย TB ผู้ป่วยไข้หวัดนก ICN จะต้องไปตรวจสอบ ประเมินเพิ่มเติมว่าบุคลากรปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่

เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร