คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สื่อที่ใช้สำหรับเวลาที่ต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง  หรือเวลาที่ศึกษาไม่ทัน  หรือต้องการสอนเสริม หรือสอนซ่อม