สิ่งที่ได้จากการเรียน CAI วันแรก

เนื้อหาหลัก  คือ 1. เป็นสมาชิกของชุมชน

                      2. การสร้าง blog  ความรู้เป็นของตนเอง 

เนื้อหารอง   คือ 1.  ความหมายของ BAR

                      2. ความหมายของ AAR

                      3. ความหมายของ BSC 

                      4. ความหมายของ PDCA

                      5. ความหมายของ SWORD

                     6. ความหมายของ ลปรร

                     7.  ความหมายของ ส.ค.ศ

                     8. ความหมายของ  KM