สุรนนท์ เรืองไกล : กับความคาดหวัง

ความคาดหวังกับรายวิชาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

         เชื่อมั่นในสถาบันและอาจารย์ผู้สอน คาดหวังว่าคงจะสามารถเรียนรู้เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ เนื่องจากผู้เรียนมีพื้นความรู้ด้านคอมพิวเตอร์น้อย แต่ก็อยากจะนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญได้เรียนรู้จริงๆ  เมื่อกลับไปที่ทำงาน

         คงจะต้องให้อาจารย์ค่อยๆสอนไปทีละขั้นตอน ผู้เรียนจะได้เรียนทันและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  ก็เป็นอีกความคาดหวังหนึ่ง  เนื่องจากผู้เรียนมีอาชีพเป็นครูที่ต้องการพัฒนางานอย่างแท้จริง   จึงเดินทางมาหลายร้อยกิโลเมตร  ทั้งๆที่ภาระงานมีมากเหลือเกินในยุคปฏิรูปการศึกษา จนเพื่อนๆตั้งฉายาว่า    คนสู้ชีวิต

        ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  มีแค่หางอีง  เพราะสมัยที่เรียน ป.ตรี  ระบบคอมพิวเตอร์ยังไม่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาจึงไม่มีการเรียนการสอน  ประกอบกับสถานที่ทำงานอย่ในชนบท ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบล  ยังขาดงบประมาณจัดสรร  จึงไม่มีระบบคอมพิวเตอร์ใช้  ที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องเก่าๆ  สามวันดีสี่วันไข้  ไม่เพียงพอต่อบุคลากร  ที่มีอยู่ในสภาพดีเหมาะสมกับฐานะหน่อย ก็ต้องกู้เงินสหกรณ์ซื้อใช้เองจะได้ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อเด็กๆที่ต้องการเรียนรู้แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา

       เรียนไปทำไม  เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาปี  2549   ที่ว่า 

                            ปรับการเรียน    เปลี่ยนวิธีสอน        ฉะนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ  สามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ทุกโอกาสและสามารถประยุกต์ใช้ได้กับสภาพโรงเรียนทุกโรงเรียน

              แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นนวัตกรรมที่ใหม่และยังไม่ครอบคลุมทุกสาระวิชา ฉะนั้นจำเป็นต้องมีการสร้างบุคลากรด้านการผลิตสื่อโดยเฉพาะนักเทคโนโลยีทางการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุรนนท์ เรืองไกลความเห็น (1)

สุรนนท์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

    เรื่อง สไปซเดย์  ทีนโซน  ถูกใจ  วัยมัน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

หลักการและเหตุผล

    เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ทำให้ระบบสังคมเปลี่ยนไป  โดยเฉพาะกลุ่มสังคมวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่ยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้  จึงต้องมีการให้คำแนะนำที่ถูกต้องโดยใช้สื่อ  CAI  ช่วยสอน เพราะเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ได้ดี

วัตถุประสงค์

1.ช่วยสอนบทเรียนที่ปฏิสัมพันธ์ยากระหว่างครู+นักเรียน

2.ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตนเอง  เข้าใจตนเองมากขึ้น

3.ได้สื่อ CAI  ช่วยสอน

เนื้อหา

   1.องค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์

  2.ความสัมพันธ์องค์ประกอบอนามัยเจริญพันธุ์

      - การวางแผนครอบครัว

      - อนามัยวัยรุ่น

      - โรคติดเชื้อในระบบสืบพันธุ์