การเรียนวิชการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งที่ 1 นี้ได้รับความรู้ในเรื่อง

      1.หลักการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์เรื่องที่ได้รับเพื่อนำไปใช้และพัฒนาในงานหรือใช้ใน

ชวิตประจำวัน

      2.การจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน (knowlage management) เป็นลักษณะของการจัดการเสวนาร่วมกันในเรื่องเดียวกันแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เผยแพร่ให้คนอื่นได้รับรู้ร่วมกัน

      3.ได้ร่วมเป็นชุมชนแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่ม G2