แปดโมงเช้าวันนี้ ล้อเลื่อนจากที่โรงแรมสีมาธานี ใช้เวลาสี่ชั่วโมง ตรงสู่อุดรธานี จุดหมายที่กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี อันได้มีการจัดให้รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นก็รับฟังการบรรยายในค่ายกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งมีความรับผิดชอบในการสถาปนาความมั่นคงตามแนวชายแดน ซึ่งมีน้ำเหืองเป็นเส้นแบ่งเขตแดนในเขตจังหวัดเลย และแนวแม่น้ำโขงจากจังหวัดหนองคาย ไปนครพนม และมุกดาหาร รวมความยาวประมาณ ๘๐๔ กิโลเมตร โดยมีขอบเขตพันธกิจในการเฝ้าตรวจและการป้องกันชายแดน การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน การป้องกันและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การดำเนินงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชายแดน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ

   

            การปฏิบัติงานร่วมกับ กอ.รมน.ภาค ๒ ส่วนแยก ๑ ผนึกกำลังเป็นองค์กรหนึ่งเดียวกันในการบูรณาการแผนและดำเนินการเพื่อสถาปนาความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทยตามแนวชายแดนในเขตรับผิดชอบ