นภัสสร พูนสัมฤทธิ์ : BAR

  ติดต่อ

ความคาดหวัง
      ข้าพเจ้าลงเรียนในรายวิชานี้ เพื่ออยากจะได้รับความรู้ ทักษะพื้นฐานต่างๆ ที่นำไปใช้ในการสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ด้วยตนเอง

มีความรู้เกี่ยวกับ CAI มากน้อยเพียงไร
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวช่วยในการนำเสนอ จัดการ  อาจอยู่ในรูปของบทเรียน หรือกิจกรรมการเรีนยนการสอนที่ถูกจัดกระทำอย่างมีระบบ ระเบียบ  ผู้เรียนสามารถโต้ตอบหรือปฎิสัมพันธ์ได้โดยตรงกับบทเรียนนั้น
     ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ บางครั้งข้าพเจ้าได้นำสื่อ CAI มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  ซึ่งในปัจจุบันสื่อ CAI ที่สร้างขึ้นมามีอยู่มากมายหลายเรื่อง ทำให้เราสามารถเลือกนำมาใช้ได้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น สนใจที่เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี  เกิดความพึงพอใจในการเรียนการสอนทั้งสองฝ่าย จากที่กล่าวมาข้างต้นข้าพเจ้าจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับ CAI อยู่ในระดับของผู้ใช้สื่อเท่านั้น  ส่วนในด้านการสร้างและพัฒนาสื่อประเภทนี้ ข้าพเจ้าไม่มีความรู้เลย จึงสนใจอยากจะสร้างสื่อ CAI เป็น  จะได้สร้างสื่อการเรียนการสอนประเภทนี้ ในรายวิชาที่ตนเองสอนสักเรื่องหนึ่ง

เรียนไปทำไม
     ข้าพเจ้าลงเรียนในรายวิชานี้เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองให้สามารถสร้างสื่อ CAI ด้วยตนเองได้  และเมื่อตนเองทำได้ก็สามารถขยายผลให้กับบุคคลอื่นต่อไปได้  นอกจากจะทำให้ตนเองมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและทันสมัยแล้ว ยังทำให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นภัสสร พูนสัมฤทธิ์

หมายเลขบันทึก: 18842, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-02 20:20:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)