1. พวกเรามีความคาดหวังกับวิชานี้อย่างไร อยากได้อะไร หรืออยากเรียนรู้อะไร
  2. เรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากน้อยแค่ไหน อย่างไร
  3. แล้วเราจะเรียนวิชานี้ไปทำไม เราจะนำไปใช้หรือไม่ใช้อย่างไร

ตอบ 1. มีความคาดหวังว่าจะได้รับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลาย

       2. มีพอประมาณ  เคยทำสื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์  , E - Learning

       3. เรียนวิชานี้เพื่อพัฒนาตนเองให้นำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาผู้เรียน