1.อยากมีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และสามารถนำความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปใช้ช่วยในการเรียนการสอนได้

2.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้อย เพราะไม่ค่อยได้ศึกษาเท่าที่ควร

3.เมื่อได้มีโอกาสได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก็จะพยายามตักตวงความรู้ให้ได้มากที่สุด จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 

       ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในคาบนี้

1.มีความรู้เรื่องการสมัครเป็นสมาชิก

2.มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล๊อค

3.สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มสมาชิกได้

4.สามารถติดต่อสื่อสารโดยการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้