1.ข้าพเจ้ามีความคาดหวังว่าจะได้นำ CAI  ไปใช้ในโรงเรียนของข้าพเจ้าเพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสิ่งที่อยากเรียนรู้มากที่สุดคือ  การทำCAI และการนำไปใช้ประโยชน์

2.ข้าพเจ้ามีความรู้ด้าน CAI พอควร

3. เหตุผลที่เรียนวิชานี้เพราะจะได้นำระบบการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ  CAI  ไปใช้ในการเรียนการสอนของข้าพเจ้าต่อไป