กมลลักษณ์ ฉัตรบุบผา

พัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน

1. คาดหวังว่าเมื่อเรียนจบวิชานี้จะทำสื่อ CAI ให้ได้

2. มีความรู้บ้างเล็กน้อย ( แค่หางอึ่ง)

3. จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นสิ่งเร้าให้นักเรียนเกิดความอยากเรียนรู้ตื่นเต้น กระตือรือร้นในการเรียนให้มากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กมลลักษณ์ ฉัตรบุบผาความเห็น (0)