ท่านอาจารย์สอนวันนี้ ผมได้ความรู้มากมาย เช่น การ ใส่รูปถ่าย ช่วยให้มีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนได้สะดวกรวดเร็วขึ้น