พรรณทิพา  บรรจุเข้ารับราชการที่โรงเรียนบ้านโคกรังน้อย ในปี 2544 เป็นที่โปรดปรานของพี่ ๆ ที่โรงเรียน เพราะทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ พี่เค้าก็เลยใช้ทำงานบ่อย และเกือบทุกวันที่ไปทำงาน จะต้องมีคำถามเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์มาถามตลอด และคำถามที่ได้ยินบ่อยอีกคำคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คืออะไร ก็ตอบพี่เค้าว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นบทเรียนที่สร้างขึ้นช่วยในการเรียนการสอน มีการจัดลำดับการเรียนรู้ เป็นที่น่าสนใจ มีการโต้ตอบกับผู้เรียน ประกอบด้วย คำชี้แจง เนื้อหา แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียน และ ครูติดภารกิจ นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และที่โรงเรียนเริ่มนำ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้กันมากขึ้น