คอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้า

บันทึกในคอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้า

ความใฝ่ฝันของข้าพเจ้าที่อยากเรียนรู้สี่งใหม่ๆได้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเมื่อได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเพราะสี่งที่อยากเรียนรู้ก็ได้รู้เช่น

1.การสร้างเวบไซด์ซึ่งเป็นสี่งที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนเลย

2.การสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมที่หลากหลายเช่น photochop,Dreamwever ,Ulead captuer ,premiere

โดยปกติแล้วข้าพเจ้าชอบการเรียนรู้มากเป็นพิเศษมาตั้งแต่เยาว์วัยดังนั้นสี่งที่หวังของข้าพเจ้าก็คือต้องการสร้างสื่อที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป

สี่งที่มีอยู่ในตัวของข้าพเจ้าคือการใช้คอมพีวเตอร์เพื่อดนตรี โดยใช้โปรแกรมcakwalk ฯลฯการใช้และปรับคอมพิวเตอร์ฯลฯ

หากได้เรียนรู้การสร้างและพัฒนาการเขียนโปรแกรมเพี่มขึ้นคงจะได้มีการพัมนาโปรแกรมของตนเองได้เพื่มมากขึน

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉลอง รอดพ้นความเห็น (0)