วิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สิ่งที่คาดหวังไว้คือ อยากได้หลักการ เทคนิค  วิธีการ ในการทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมมีความรู้เล็กน้อย  พอใช้งานได้ (ต้องเปิดตำราดู)

         เมื่อเราเรียนวิชาการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนแล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน เช่น ผลิตสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน   ให้นักเรียนสร้างสื่อการเรียน และส่งสื่อร่วมประกวดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (เมื่อมีความชำนาญก็จะนำไปถ่ายทอดให้กับ My friend  ต่อไป)