ความคาดหวัง

   อยากเป็นผู้รู้จริง และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่น

   อยากนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอนในวิชาศิลปะที่ตัวเองสอนอยู่

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

   ยอมรับเลยว่าตัวเองมีความรู้ทางด้านนี้น้อยมาก จึงต้องมาเรียนในรายวิชานี้ เพื่อจะได้มีความรู้

เรียนวิชานี้ไปเพื่อ

   ต้องการพัฒนาตนเองและนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ และพัฒนาด้านการเรียนการสอนของตนเอง