แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

โครงการวิจัยในชั้นเรียน


ตัวอย่างโครงการวิจัยในชั้นเรียน

การเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน  ควรจะมีลักษณะ ดังนี้

โครงการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่อง กลยุทธ์จูงใจให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียน

 

ชื่อผู้วิจัย   อาจารย์  แพรภัทร  ยอดแก้ว    ภาควิชา   การจัดการทั่วไป          คณะ  บริหารธุรกิจ

ชื่อวิชา  134 201  การจัดองค์การและการจัดการ

 

1.        บริบทวิจัย:      จากการสังเกตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนวิชาการจัดองค์การและการจัดการ ในหมวดวิชาเฉพาะ  จะมีพฤติกรรมในการมีส่วนร่วม 20 %   และการเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลาเป็นจำนวน 30 % ของนักเรียนทั้งหมด  ทั้งๆ ที่มีการถามคำถาม  การให้แสดงความคิดเห็น  การให้คะแนนในการตอบคำถาม 10 % ของคะแนนทั้งหมด  การเช็คการเข้าชั้นเรียนและให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน 10 % ของคะแนนทั้งหมด  รวมจำนวนคะแนนแล้วเท่ากับ  20 % ของคะแนนทั้งหมด  ซึ่งการไม่มีส่วนร่วมในห้องเรียนทำให้ขาดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ขาดความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับวิชาที่เรียน และการเข้าชั้นเรียนสาย ทำให้ความรู้บางส่วนขาดหายไป  การเรียนรู้เกิดขึ้นได้อย่างไม่ต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนอยู่ในระดับต่ำและนักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนน้อยลง 

 

2.    คำถามวิจัย :

1)  นักศึกษาที่มีส่วนร่วมในห้องเรียนกับนักศึกษาที่ไม่มีส่วนร่วมในห้องเรียนมีผลการเรียนต่างกันหรือไม่อย่างไร

2) นักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนตรงเวลากับไม่ตรงเวลามีผลการเรียนต่างกันหรือไม่อย่างไร

3)  อาจารย์ควรใช้กลยุทธ์อะไรในการจูงใจให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนอย่างเต็มใจ

4)  อาจารย์จะใช้กลยุทธ์ในการจูงให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตรงเวลาอย่างไร

5)  อาจารย์จะพัฒนากลยุทธ์ในการจูงให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนได้อย่างไร

 

3.    การดำเนินการ

3.1    กรอบแนวคิด

 

ทฤษฎีการรับรู้                                                                           การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา

การเรียนรู้และ

การมีส่วนร่วม

 

 

วัฒนธรรมนักศึกษา                   วิเคราะห์ปัญหาสำคัญของ            กลยุทธ์จูงใจให้มี                      1. มีผลสัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น

วัฒนธรรมอาจารย์                     การมีส่วนร่วมในห้องเรียน             ส่วนร่วมในห้องเรียน                 2. มีความรับผิดในการเรียนสูงขึ้น

วัฒนธรรมสถาบัน                      ของนักศึกษา                               อย่างเต็มใจ                             3. มีส่วนร่วมในห้องเรียนมากขึ้น

 

 

ระเบียบ   กฎเกณฑ์                                                                    SWOT  Analysis

ข้อบังคับ

 

 

3.2    การออกแบบการวิจัย

3.2.1  แหล่งข้อมูล:  นักศึกษาที่เรียนวิชาการจัดองค์การและการจัดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2551

3.2.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย: 

1)  แบบบันทึกการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา   

2)  แบบบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา

3)  แบบบันทึกข้อตกลงร่วมกันของนักศึกษา    

4)  แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักศึกษา         

5)  Mind Mapping   

6)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรม  SPSS    

7)  แบบทดสอบที่ใช้ในการวิจัย    

3.2.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล: 

1)  บันทึกผลการประชุมร่วมกันของนักศึกษาเพื่อกำหนดเป็นข้อตกลงร่วมกัน 

2)  บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาไว้ในแบบบันทึก

3) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากเอกสารต่างๆ และบันทึกรวบรวมไว้เป็นหมวดหมู่

4)  เก็บแฟ้มสะสมงานของนักศึกษา  นำมาวิเคราะห์ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม

5)  แจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาและเก็บผลการตอบมาวิเคราะห์ข้อมูล

 

3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล: 

1) วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เช่น การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ กลยุทธ์ เป็นต้น

2)  วิเคราะห์กลยุทธ์จูงใจนักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียน

4)  วิเคราะห์กลยุทธ์จูงใจนักศึกษาเข้าชั้นเรียน

5)  วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบผลการเรียนของนักศึกษา 

 

4.    ผลสรุป

4.1    ข้อค้นพบใหม่ๆ : 

1)  กระบวนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในห้องเรียนของนักศึกษา

2)  กระบวนการพัฒนาความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษา

3)  กระบวนการในการพัฒนาการกลยุทธ์การสอนของอาจารย์

4.2     การนำไปใช้ประโยชน์:        

1)  เป็นแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของนักศึกษา

2)  เป็นแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3)  เป็นแนวทางพัฒนายกระดับการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษา

 

5.    เอกสารอ้างอิง

1)  หนังสือ บทความ  งานวิจัย บทความทั่วไป  ข่าวการศึกษา ข้อมูลต่างๆ

2)  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 

หมายเลขบันทึก: 187491เขียนเมื่อ 11 มิถุนายน 2008 14:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2012 21:17 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

ขอชื่นชม ตัวอย่างโครงการวิจัยนี้มีประโยชน์มากคะ เนื่องจากดิฉันกำลังจะเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อใกล้เคียงกัน จะขอรบกวนของานวิจัยชิ้นนี้ฉบับเต็มเพื่อเป็นตัวอย่างจะได้ไหมคะ

ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

ขอชื่นชม ตัวอย่างโครงการวิจัยนี้มีประโยชน์มากคะ เนื่องจากดิฉันกำลังจะเริ่มทำวิจัยในชั้นเรียนในหัวข้อใกล้เคียงกัน จะขอรบกวนของานวิจัยชิ้นนี้ฉบับเต็มเพื่อเป็นตัวอย่างจะได้ไหมคะ

กรุณาส่งตัวอย่างโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ ให้ดูหน่อยนะค่ะ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าคะ

เป็นประโยชน์มาเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี